Waar ben jij

Fries

Wêr bisto

Doe't ik dy seach lang ferlyn
Wat docht it dochs sear as ik d'r wer oan tink
Doe't ik dy seach lang ferlyn
Wat docht it dochs sear as ik d'r wer oan tink

Ik sjoch dy
Ik hear dy
Ik fiel dy, eltse kear opnij
Ik sjoch dy
Ik hear dy
Ik fiel dy, eltse kear opnij

Oeh...

Hjir bin ik
Wêr bisto
It is al lang lyn
Hjir bin ik
Wêr bisto
It is te lang lyn

Do bist net oars dan leaf
Want do dochst gewoan neat ferkeard
Ik hâld fan dy, sa asto bist
Dast dat dan wol efkes witst

Hjir bin ik
Wêr bisto
It is al lang lyn
Hjir bin ik
Wêr bisto
It is te lang lyn

Do bist net oars dan leaf
Want do dochst gewoan neat ferkeard

Ik hâld fan dy, sa asto bist
Dast dat dan wol efkes witst

Ik sjoch dy
Ik hear dy
Ik fiel dy, eltse kear opnij
Ik sjoch dy
Ik hear dy
Ik fiel dy, eltse kear opnij
Eltse kear opnij

Try to align
Nederlands

Waar ben jij

Toen ik je lang geleden zag
Wat doet het toch pijn als ik er weer aan denk
Toen ik je lang geleden zag
Wat doet het toch pijn als ik er weer aan denk

Ik zie jou
Ik hoor jou
Ik voel jou, elke keer opnieuw
Ik zie jou
Ik hoor jou
Ik voel jou, elke keer opnieuw

oeh...

Hier ben ik
Waar ben jij?
Het is al zo lang geleden
Hier ben ik
Waar ben jij?
Het is al zo lang geleden

Je bent niet anders dan lief
Want je doet gewoon niks verkeerd
Ik heb jou lief, zoals jij bent
Dat je dat maar even weet

Hier ben ik
Waar ben jij?
Het is al zo lang geleden
Hier ben ik
Waar ben jij?
Het is al zo lang geleden

Je bent niet anders dan lief
Wat je doet gewoon niks verkeerd

Ik heb je lief, zoals jij bent
Dat je dat maar even weet

Ik zie jou
Ik hoor jou
Ik voel jou, elke keer opnieuw
Ik zie jou
Ik hoor jou
Ik voel jou, elke keer opnieuw
Iedere keer opnieuw

Submitted by TMRPS on Ma, 05/12/2011 - 21:22
thanked 4 times
Guests thanked 4 times
0
Jouw beoordeling: Geen
More translations of "Wêr bisto"
Fries → Nederlands - TMRPS
0
Reacties