سه کلمه (3 Words)

Inglês

3 Words

[Cheryl Cole]
I met a guy at the club,
I let him know I'm in love,

[Will.I.Am]
I met a girl at the bar,
I let her know who you are.

I told her you are the love of my life and,
one day your gonna be my wife.
We are gonna have some babies together.

[Cheryl Cole]
I told him you are the man of my dreams,
you saved me from drowning in the streams
and I know we're really gonna last forever. (and ever)

[Chorus]
It was those 3 words that saved my life.
It wasn't complicated, wasn't pre-meditated.
It wasn't under-rated, boy i'm so glad you stayed and..

it was those 3 words that saved my life.
It wasn't complicated, wasn't pre-meditated.
to you im dedicated.
so just go ahead and say it...

I love you...
I love you...
I love you...
you are the love of my life. (my life - my life)

I love you...
I love you...
I love you...
you are the love of my life. (my life )

[Will.I.Am]
You know your holdin' my heart,
can't nothing tear us apart.

[Cheryl Cole]
You know I'm so in love with you,
can't nothing tear us apart (OH)

[Will.I.Am]
I said I-L-O-V-E-Y-O-U i'm so into you girl,

[Together]
She said M-E-T-O-O,
its obvious I'm so into you boy,
so why don't we, (we)
hold (hold) on (on) to (to) the (love).

Through the ups and downs
Never let go.
holdin' on forever never let go.
and it all started with..

[Cheryl Cole]
there are 3 words that saved my life.
It wasn't complicated, It wasn't complicated, It wasn't complicated, It wasn't complicated

baby its those 3 words that saved my life...

[Chrous]
I love you...
I love you...
I love you...
you are the love of my life. (my life )

I love you...
I love you...
I love you...
you are the love of my life. (my life )

Submetido por baby_b em Segunda-feira, 28/06/2010 - 11:45
Last edited by Sciera on Sexta-feira, 31/01/2014 - 15:37
See video
 Tentar alinhar
Persa translation

سه کلمه

[Cheryl Cole]
توی کلوپ با یه مرد آشنا شدم
بهش گفتم که عاشقم

[Will.I.Am]
توی بار با یه دختر اشنا شدم
بهش گفتم که تو کی هستی

بهش گفتم که تو عشق زندگی من هستی و
یه روز قراره که همسر من بشی
و قراره که با هم صاحب چند تا بچه بشیم

[Cheryl Cole]
من به اون مرد گفتم که تو مرد رویاهای من هستی
تو منو از غرق شدن در این مسیرها نجات دادی
و می دونم که واقعا تا ابد با هم مب مونیم. تا ابد

[Chorus]
همون سه تا کلمه بودن که زندگی منو نجات دادن
پیچیده نبود, از قبل هم برنامه ریزی نشده بود
بی کلاس هم نبود, پسر من خیلی خوشحالم که موندی و ...

همون سه تا کلمه بودن که زندگی منو نجات دادن
پیچیده نبود, از قبل هم برنامه ریزی نشده بود
من خودمو وقف تو میکنم
پس فقط ادامه بده و اونو بگو...

I love you...
I love you...
I love you...
تو عشق زندگی من هستی.(زندگی من-زندگی من

I love you...
I love you...
I love you...
تو عشق زندگی من هستی.(زندگی من

[Will.I.Am]
می دونی که قلبمو داری
هیچ چیز نمی تونه هرگز مارو از هم جدا کنه

[Cheryl Cole]
می دونی که خیلی عاشقتم
هیچ چیز نمی تونه هرگز مارو از هم جدا کنه اوه

[Will.I.Am]
گفتم د-و-س-ت-ت د-ا-ر-م و خیلی عاشقتم دختر

[Together]
اونم گفت: م-ن-م هم-ی-ن-ط-و-ر
معلومه که منم عاشقتم پسر
پس چرا ما,ما
هنوز عاشقیم.

در میان پستی و بلندی ها
هرگز تسلیم نمی شیم
تا ابد ادامه می دیم هرگز تسلیم نمی شیم
و همه اینها شروع شد با...

[Cheryl Cole]
سه تا کلمه ان که زندگیمو نجات دادن
پیچیده نبودن.پیچیده نبودن. پیچیده نبودن. پیچیده نبودن

عزیزم این سه تا کلمه هستن که زندگیمو نجات دادن

[Chorus]
I love you...
I love you...
I love you...
تو عشق زندگی منی. زندگی من

I love you...
I love you...
I love you...
تو عشق زندگی منی. زندگی من

Submetido por leila_persian_girl em Domingo, 22/04/2012 - 10:47
Comentários do autor:

Beautiful! Smile

Agradeceu 2 vezes
Usuário
Armageddon683 anos 31 semanas
Convidados agradeceram 1 vez
Comentários