دور از من (Away from me)

Inglês

Away from me

 

I hold my breath
As this life starts to take its toll
I hide behind a smile
As this perfect plan unfolds
But oh, God, I feel I've been lied to
Lost all faith in the things I have achieved
And I

(Chorus)
I've woken now to find myself
In the shadows of all I have created
I'm lost in shadows of my own
I'm longing to be lost in you
Away from me
(Away from this place I have made)
Won't you take me away from me?

Crawling through this world
As disease flows through my veins
I look into myself
But my own heart has been changed
I can't go on like this
I loathe all I've become

(Chorus)

Lost in a dying world
I reach for something more
I have grown so weary of this lie I live

(Chorus)

Submetido por Miley_Lovato em Sábado, 29/10/2011 - 14:30
Last edited by lt on Segunda-feira, 04/11/2013 - 08:21
See video
 Tentar alinhar
Persa translation

دور از من

Versões: #1#2

نفسمو حبس میکنم
همونطور که زندگی شروع میکنه به باج گرفتن
پشت یه لبخند پنهان میشم
همونطور که این نقشه ی عالی نقش بر آب میشه
اما وای,خدا حس میکنم بهم دروغ گفتن
تمام ایمانم رو توی چیزایی که به دست آوردم گم کردم
و من

قسمت همخوانی
من بیدار شدم تا خودمو پیداکنم
میون تموم سایه هایی که خودم به وجود آوردم
میخوام توی تو گم بشم
(دور از جایی که به وجود آوردم)
منو از خودم دور نمیکنی؟

سینه خیز توی این دنیا
همونطور که بیماری توی رگهام جاری میشه
به درونم نگاه میکنم
اما قلبم تغییر کرده
نمیتونم اینطوری پیش برم
از چیزی که هستم بیزارم

قسمت همخوانی

توی یه دنیای مرده گم شدم
به یه چیز بهتر میرسم
دروغی که توش زندگی میکنم برام خیلی کسل کننده شده

قسمت همخوانی

Submetido por minuch em Quinta-feira, 08/03/2012 - 04:46
Agradeceu 2 vezes
Usuário
edris10003 anos 37 semanas
Convidados agradeceram 1 vez
UsuárioPostado à
edris10003 anos 37 semanas
5
Comentários