برای اینکه دوستم داشتی (Because You Loved Me)

Inglês

Because You Loved Me

For all those times you stood by me
For all the truth that you made me see
For all the joy you brought to my life
For all the wrong that you made right
For every dream you made come true
For all the love I found in you
I'll be forever thankful baby
You're the one who held me up
Never let me fall
You're the one who saw me through through it all
 
You were my strength when I was weak
You were my voice when I couldn't speak
You were my eyes when I couldn't see
You saw the best there was in me
Lifted me up when I couldn't reach
You gave me faith 'cause you believed
I'm everything I am
Because you loved me
 
You gave me wings and made me fly
You touched my hand I could touch the sky
I lost my faith, you gave it back to me
You said no star was out of reach
You stood by me and I stood tall
I had your love I had it all
I'm grateful for each day you gave me
Maybe I don't know that much
But I know this much is true
I was blessed because I was loved by you
 
You were my strength when I was weak
You were my voice when I couldn't speak
You were my eyes when I couldn't see
You saw the best there was in me
Lifted me up when I couldn't reach
You gave me faith 'cause you believed
I'm everything I am
Because you loved me
 
You were always there for me
The tender wind that carried me
A light in the dark shining your love into my life
You've been my inspiration
Through the lies you were the truth
My world is a better place because of you
 
You were my strength when I was weak
You were my voice when I couldn't speak
You were my eyes when I couldn't see
You saw the best there was in me
Lifted me up when I couldn't reach
You gave me faith 'cause you believed
I'm everything I am
Because you loved me
 
You were my strength when I was weak
You were my voice when I couldn't speak
You were my eyes when I couldn't see
You saw the best there was in me
Lifted me up when I couldn't reach
You gave me faith 'cause you believed
I'm everything I am
Because you loved me
I'm everything I am
Because you loved me...
 
Submetido por halo em Quarta-feira, 23/12/2009 - 16:59
Última edição feita por Joutsenpoika em Quarta-feira, 24/05/2017 - 00:11
videoem: 
Alinhar parágrafos
Tradução para Persa

برای اینکه دوستم داشتی

برای همه زمانی که دوستم داشتی
برای همه راستی هایی که به دیدم آوردی
برای همه شوری که به زندگی ام آوردی
برای همه ناراستی هایی که راست کردی
برای همه مهری که در تو یافتم
برای همیشه سپاسگزارت خواهم بود ای دلبرم
تویی آنکه مرا بلند کرد
و هرگز نگذاشت فرو افتم
تویی آنکه مرا از میان همه اینها دید
 
آنگاه که ناتوان بودم تو توانم بودی
آنگاه که نمی توانستم سخن بگویم تو آوایم بودی
آنگاه که نمی توانستم ببینم تو دیده ام بودی
آنگاه که نمی توانستم برسم تو مرا بلند کردی
تو به من باور بخشیدی چرا که تو خود باور داشتی
هر آنچه هستم
برای این است که تو دوستم داشتی
 
تو به من بال دادی و مرا به پرواز درآوردی
تو دست مرا گرفتی و آنگاه من توانستم به آسمان دست بزنم
من باورم را باختم، و تو آن را به من بازگرداندی
تو گفتی که هیچ ستاره ای از دسترس دور نیست
تو درکنارم ایستادی و من سربلند شدم
من مهر تو را داشتم، همه آن را
برای همه روزهایی که به من بخشیدی سپاسگزارم
شایدخیلی ندانم
ولی می دانم که همین اندازه که می دانم درست است
من خوشبخت بودم زیرا تو دوستم داشتی
 
آنگاه که ناتوان بودم تو توانم بودی
آنگاه که نمی توانستم سخن بگویم تو آوایم بودی
آنگاه که نمی توانستم ببینم تو دیده ام بودی
آنگاه که نمی توانستم برسم تو مرا بلند کردی
تو به من باور بخشیدی چرا که تو خود باور داشتی
هر آنچه هستم
برای این است که تو دوستم داشتی
 
تو همیشه در کنارم بودی
مانند باد آرامی که مرا با خود می برد
مهرت در زندگی ام مانند نوری در تاریکی می درخشید
تو سرچشمه نهانی من بوده ای
در میان دروغ ها تو راست بودی
از وجود تو جهان من جایگاه بهتری شده است
 
آنگاه که ناتوان بودم تو توانم بودی
آنگاه که نمی توانستم سخن بگویم تو آوایم بودی
آنگاه که نمی توانستم ببینم تو دیده ام بودی
آنگاه که نمی توانستم برسم تو مرا بلند کردی
تو به من باور بخشیدی چرا که تو خود باور داشتی
هر آنچه هستم
برای این است که تو دوستم داشتی
 
آنگاه که ناتوان بودم تو توانم بودی
آنگاه که نمی توانستم سخن بگویم تو آوایم بودی
آنگاه که نمی توانستم ببینم تو دیده ام بودی
آنگاه که نمی توانستم برسم تو مرا بلند کردی
تو به من باور بخشیدی چرا که تو خود باور داشتی
هر آنچه هستم
برای این است که تو دوستم داشتی
هر آنچه هستم
برای این است که تو دوستم داشتی
 
Submetido por persian scent em Terça-feira, 10/04/2012 - 16:42
Comentários