بغرنج (Complicated)

Tradução para Persa

بغرنج

زندگى اينجوريه...
اين همون جوريه كه هست
اوه..زندگى اينجوريه
اين همون طوريه كه هست
 
ارامشتو حفظ كن..براى چى فرياد ميزنى؟
راحت باش(دراز بكش)اينا همه كاريه كه شده
و اگه فقط ميتونستى بزارى همينجورى بمونه
ميديدى كه چى ميشد
 
من تورو همينجورى كه هستى دوست دارم
وقتى كه داريم با ماشينت حركت ميكنيم
و يكى يكى باهام حرف ميزنى
تو به كس ديگه اى تبديل ميشى
هر كسى....
دتو دارى پشت سرتو نگاه ميكنى
انگار كه نميتونى اروم باشى
دارى تلاش ميكنى كه باشى
تو از نظر من مثل يه ديوونه شدى
بهم (حقيقت رو)بگو!
 
(تكرار)
 
چرا تو بايد برى و همه چيز رو پيچيده كنى؟
من دارم ميبينم كه چجورى هستى
انگار كه كس ديگه اى هستى..كه اين منو نا اميد ميكنه
زندگى اينجوريه
تو شكست ميخورى،ميخزى و ميشكنى
و چيزيو كه بدست اوردى رو قبول مبكنى
و تو صادق ميشى و بهم قول ميدى كه هيچوقت عوض نشى
نه،نه،نه....
(تكرار)
 
تو براى من ناشناخته شدى
جورى لباس پوشيدى انگار كه كس ديگه اى هستى
تو كجايى و اون كجاست؟
منو ميخندونى وقتى اعتصاب ميكنى
اون لباساى مسخرتو در بيار
وقتى عوض ميشى،هيچكيو ديوونه نميكنى!(عاشق نميكنى(
(تكرار)
 
Submetido por Paniz pink em Domingo, 08/07/2012 - 07:18
Inglês

Complicated

Uh huh, life's like this
Uh huh, uh huh, that's the way it is
'Cause life's like this
Uh huh, uh huh that's the way it is
 
Chill out, whatcha yelling for?
Lay back, it's all been done before
And if you could only let it be
 

Mais

Por favor, ajuda a traduzir "Complicated"
Comentários