به رویاهات ادامه بده (Dream On)

Inglês

Dream On

Every time I look in the mirror
All these lines on my face getting clearer
The past is gone
It went by, like dusk to dawn
Isn't that the way
Everybody's got their dues in life to pay

Yeah, I know nobody knows
where it comes and where it goes
I know it's everybody's sin
You got to lose to know how to win

Half my life's in books' written pages
Lived and learned from fools and from sages
You know it's true
All the things come back to you

Sing with me, sing for the year
Sing for the laughter, sing for the tear
Sing with me now, if it's just for today
Maybe tomorrow, the good lord will take you away

Dream On

Yeah, sing with me, sing for the year
sing for the laughter, sing for the tear
sing with me, if it's just for today
Maybe tomorrow, the good Lord will take you away

Dream On Dream On Dream On
Dream until your dream comes true
Dream On Dream On Dream On
Dream until your dream comes through
Dream On Dream On Dream On
Dream On Dream On
Dream On Dream On, AHHHHHHH

Sing with me, sing for the year
sing for the laughter, sing for the tear
sing with me now, if it's just for today
Maybe tomorrow, the good Lord will take you away

Sing with me, sing for the year
sing for the laughter, sing for the tear
Sing with me now, if it's just for today
Maybe tomorrow, the good Lord will take you away......

See video
 Tentar alinhar
Persa translation

به رویاهات ادامه بده

هر وقت به آینه نگاه میکنم
خط های روی صورتم رو می بینم که هر روز واضح تر می شن
گذشته رفته
سپری شدن گذشته مثل سپری شدن زمان بین غروب خورشید تا طلوع خورشید بود
آیا این واقعیت نیست؟
هرکسی باید در طول زندگی چیزهایی رو از دست بده

آره، من میدونم که هیچ کس نمیدونه زندگی از کجا اومده و به کجا میره
میدونم که هرکسی گناه میکنه
تو باید شکست بخوری تا بفهمی چجوری باید برنده بشی

نصف زندگی من در صفحات کتابها سپری شد
در حالی که زندگی میکردم و از احمق ها و عاقل ها درس یاد می گرفتم
تو میدونی که این درسته
که همه ی کارهات دوباره به تو برمی گرده

با من بخون، برای سال بخون
برای خنده و برای گریه بخون
با من بخون، این فقط برای امروزه
شاید فردا خدای خوب تو رو از اینجا ببره

آره، با من بخون، برای سال بخون
برای خنده و برای گریه بخون
با من بخون، این فقط برای امروزه
شاید فردا خدای خوب تو رو از اینجا ببره

(به رویاهات ادامه بده (3
اونقدر به اونها ادامه بده تا به واقعیت تبدیل بشن
(به رویاهات ادامه بده (3
اونقدر به اونها ادامه بده تا به واقعیت تبدیل بشن
(به رویاهات ادامه بده (3
(به رویاهات ادامه بده (2
(به رویاهات ادامه بده (2

با من بخون، برای سال بخون
برای خنده و برای گریه بخون
با من بخون، این فقط برای امروزه
شاید فردا خدای خوب تو رو از اینجا ببره

با من بخون، برای سال بخون
برای خنده و برای گریه بخون
شاید فردا خدای خوب تو رو از اینجا ببره
با من بخون، این فقط برای امروزه

Submetido por Adrina_Muller em Terça-feira, 09/08/2011 - 10:55
Agradeceu 10 vezes
Convidados agradeceram 10 vezes
UsuárioPostado à
Miley_Lovato4 anos 6 horas
5
Comentários