چمن سبز (Green Grass)

Inglês

Green Grass

Lay your head where
my heart used to be
hold the earth above me
lay down in the green grass
remember when you loved me
 
come closer don't be shy
stand beneath a rainy sky
the moon is over the rise
think of me as the train goes by
clear the thistles and brambles
whistle didn't he ramble
now there's a bubble of me
and it's floating in thee
stand in the shade of me
things are now made of me
the weather vane will say
it smells like rain today
god took the stars and he
tossed 'em can't tell
the birds from the blossoms
you'll never be free of me
he'll make a tree from me
don't say goodbye to me
dscribe the sky to me
and if the sky falls mark
my words - we'll catch mucking birds
 
lay your head where
my heart used to be
hold the earth above me
lay down in the green grass
remember when you loved me
 
Submetido por TalhaKaan em Sábado, 12/05/2012 - 11:05
videoem: 
Alinhar parágrafos
Tradução para Persa

چمن سبز

اکنون سرت را کجا می گذاری؟
پیش از این بر قلب من می گذاشتی
 
اکنون زمینی را که بر من گسترده شده،از آن خود کن
بر چمن سبز دراز بکش
و به یاد آور زمانی را که عاشقم بودی
 
نزدیکتر بیا،خجالت نکش
در زیر آسمان بارانی بمان
طلوع ماه نزدیک است
و به من بیاندیش همانند قطاری که ترا با خود می برد
 
خارها و خاربنه ها را نابود کن
چراکه اکنون از من حبابی باقیست
حبابی غوطه ور در تو
 
در زیر سایه من بمان
اکنون همه چیز از من ساخته شده است
بادنما خواهد گفت
که امروز بوی باران می آید
و خدا به ستارگان اشاره کرد
و آنان را به تلاطم انداخت
 
پرندگانِ شکوفه ها
شما را هرگز از من رهایی نخواهد بود
چراکه خدا از من درختی خواهد ساخت
با من خداحافظی نکنید
آسمان را برایم شرح دهید
و چنانچه آسمان ببارد
کلمات من،پرندگان گل آلود را از هوا می گیرد
 
اکنون سرت را کجا می گذاری؟
پیش از این بر قلب من می گذاشتی
 
اکنون زمینی را که بر من گسترده شده،از آن خود کن
بر چمن سبز دراز بکش
و به یاد آور زمانی را که عاشقم بودی
 
Submetido por saharhekmat em Quinta-feira, 17/05/2012 - 09:35
Adicionado em resposta ao pedido de afsoon
Mais traduções de "Green Grass"
Inglês → Persa - saharhekmat
Comentários