حاضری؟

Turco

Hazir misin

öyle gün olduki beraber yandık,
öyle gün olduki güldük ağladık
kızıp darılınca uyuyamazdık
yanyana gelip hemen biz barışırdık

sımsıkı sarılıp hiç kopamazdık
gözlerime bakıp sen birşey söyledin

neyi söylerdim aşkım

hazırmısın yarim, benle ölümlere gitmeye
hazırmısın yarim zincirleri kırıp bükmeye

hazırmısın yarim, sen hazırsan hazırım . .

 Tentar alinhar
Persa

حاضری؟

چنان روزی شد که با هم سوختیم
چنان روزی شد که با هم خندیدیم و گریه کردیم
قتی نسبت به هم عصبی می شدیم نمی تونستیم بخوابیم
سریعا می اومدیم پهلوی هم و آشتی می کردیم

محکم همدیگرو بغل می کردیم و اصلا نمی تونستیم جدا شیم
تو چشمام نگاه کردی و چیزی گفتی

چی می گفتم عشقم؟

حاضری یارم که با من به سوی مرگها بریم؟
حاضری یارم برای پاره و تا کردن زنجیرها؟

حاضری یارم؟ اگه تو حاضری من حاضرم

Submetido por m_fandrousi em Sábado, 19/05/2012 - 13:19
Agradeceu 6 vezes
Usuário
فرید هنرور1 ano 36 semanas
Convidados agradeceram 5 vezes
5
Seus pontos: Nenhum Média: 5 (1 votar)
Mais traduções de "Hazir misin"
Turco → Persa - m_fandrousi
5
UsuárioPostado à
sashton2 anos 41 semanas
5
Comentários