Минатиот Божиќ (Last Christmas)

Inglês

Last Christmas

Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, You gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special

Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, You gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special

Once bitten and twice shy
I keep my distance but you still catch my eye
Tell me baby do you recognise me?
Well it's been a year, it doesn't surprise me

(Happy Christmas!) I wrapped it up and sent it
With a note saying "I Love You" I meant it
Now I know what a fool I've been
But if you kissed me now I know you'd fool me again

(CHORUS)

(Oooh. Oooh Baby)

A crowded room, friends with tired eyes
I'm hiding from you and your soul of ice
My God I thought you were someone to rely on
Me? I guess I was a shoulder to cry on
A face on a lover with a fire in his heart
A man undercover but you tore me apart
Oooh Oooh
Now I've found a real love you'll never fool me again
(CHORUS)

A face on a lover with a fire in his heart
(Gave you my heart)
A man undercover but you tore me apart
Next year
I'll give it to someone, I'll give it to someone special
special
someone
someone
I'll give it to someone, I'll give it to someone special
who'll give me something in return
I'll give it to someone
hold my heart and watch it burn
I'll give it to someone, I'll give it to someone special
I've got you here to stay
I can love you for a day
I thought you were someone special
gave you my heart
I'll give it to someone, I'll give it to someone
last christmas I gave you my heart
you gave it away
I'll give it to someone, I'll give it to someone

See video
 Tentar alinhar
Macedônio translation

Минатиот Божиќ

Минатиот Божиќ, ти го дадов моето срце
Но веќе следниот ден, ти се откажа од него
Оваа година, да се сочувам од солзи
Ќе го дадам на некоја посебна

Минатиот Божиќ, ти го дадов моето срце
Но веќе следниот ден, ти се откажа од него
Оваа година, да се сочувам од солзи
Ќе го дадам на некоја посебна

Еднаш каснат и двојно посрамежлив
Оддржувам далечина но ти сеуште ми го ловиш погледот
Кажи ми драга, ме препознаваш ли?
Сепак, помина година, не ме изненадува

(Среќен Божиќ) Го спакував и пратив
Со порака Те сакам, го мислев тоа
Сега знам која будала сум бил
Но ако ме бакнеш сега, знам пак ќе ме измамиш

Рефрен

(ох, ох драга)

Преполна соба, пријатели со уморни очи
Се кријам од тебе и твојата ледена душа
Боже, мислев можам да се потпрам на тебе
Јас? Бев рамо за плачење
Лице на љубовник и оган во неговото срце
Преправен маж, но ти ме растргна
Ох, ох
Сега најдов вистинска љубов а ти нема да ме измамиш повторно

Рефрен

Лице на љубовник и оган во неговото срце
(Ти го дадов срцето)
Преправен маж, но ти ме растргна
Следната година
Ќе го дадам на некоја посебна, ќе го дадам на некоја посебна
Некоја
Некоја
Ќе го дадам на некоја, ќе го дадам на некоја посебна
Која ќе ми даде нешто за возврат
Ќе го дадам на некоја
Чувај ми го срцето и гледај го како гори
Ќе го дадам на некоја, ќе го дадам на некоја посебна
Те натерав да останеш
Можам да те сакам само еден ден
Мислев дека си посебна
Ти го дадов срцето
Ќе го дадам на некоја, ќе го дадам на некоја посебна
Минатиот Божиќ ти го дадов срцето
Но ти се откажа од него
Ќе го дадам на некоја, ќе го дадам на некоја посебна

Submetido por KaterinaMKD em Segunda-feira, 19/03/2012 - 14:41
Comentários