آخرین باری که گریه کردم (The Last Time I Cried)

Inglês

The Last Time I Cried

The last time I cried, I was sitting home,
And it was deep in the night,
Staring at the shadows and the flickering lights,
Giving all that I had, to take them away,
Giving all that I had, to make them pay;

The last time I cried, I could see the people,
Long ago in the rain,
Waiting as the soldiers put them all on a train,
And the hands on the bars, the eyes full of tears,
And the word is the same, for a thousand years,

Eli Eli Lama, oh Lord, you have forsaken me,
Eli Eli Lama, oh Lord, you have forsaken me;

The last time I cried, I could not believe it,
When I held on a face,
Staring at a soldier with his gun in the rain,
It was the face of a child, my child here asleep,
And the soldier who smiled, the man was me,

Eli Eli Lama, oh Lord, you have forsaken me,
Eli Eli Lama, oh why, have you forsaken me?

Eli Eli Lama, oh Lord, you have forsaken me,

The last time I cried, the last time I cried,
The last time I cried, the last time I cried,
The last time I cried, the last time I cried,
The last time I cried, the last time I cried,
The last time.

Submetido por realizade em Quinta-feira, 05/04/2012 - 20:54
 Tentar alinhar
Persa translation

آخرین باری که گریه کردم

آخرین باری که گریه کردم، خونه نشسته بودم
و خیلی دیر وقت بود
به سایه ها و سوسوی نورها خیره شده بودم
(اون موقع) دوست داشتم هر چیز که داشتم رو بدم تا از خودم دورشون کنم
(اون موقع) دوست داشتم هر چیز که داشتم
رو بهشون رشوه بدم (تا رهام کنن)

آخرین باری که گریه کردم، مردم رو می دیدم که در باران بودن
و منتظر بودن که سربازها سوار قطار بشن
دستاشون رو روی میله ها تکیه داده بودن، چشماشون پر از اشک شده بود
(ولی الان که توجه میکنم می بینم)
که دنیا بعد از گذشت صدها سال هنوز همونطوریه

الای لاما، آه مسیح، تو من رو ترک کردی
الای لاما، آه مسیح، تو من رو ترک کردی

آخرین باری که گریه کردم،
نمیتونم باور کنم که صورت یک سرباز رو تو دستام گرفته بودم
و در حالی که با تفنگش در باران بود بهش خیره شده بودم
(ولی) اون صورت یه بچه بود، در حالی بچه خودم اونجا خوابیده بود
و اون بچه شروع به خندیدن کرد، و اون مرد من بودم

الای لاما، آه مسیح، تو من رو ترک کردی
الای لاما، آه مسیح، چرا من رو رها کردی؟

الای لاما، آه مسیح، تو من رو ترک کردی

آخرین باری که گریه کردم، آخرین باری که گریه کردم
آخرین باری که گریه کردم، آخرین باری که گریه کردم
آخرین باری که گریه کردم، آخرین باری که گریه کردم
آخرین باری که گریه کردم، آخرین باری که گریه کردم
آخرین بار. . .

Submetido por realizade em Quinta-feira, 05/04/2012 - 21:01
Agradeceu 6 vezes
Convidados agradeceram 6 vezes
Mais traduções de "The Last Time I Cried"
Inglês → Persa - realizade
Comentários