آخرین باری که گریه کردم (The Last Time I Cried)

Tradução para Persa

آخرین باری که گریه کردم

آخرین باری که گریه کردم، خونه نشسته بودم
و خیلی دیر وقت بود
به سایه ها و سوسوی نورها خیره شده بودم
(اون موقع) دوست داشتم هر چیز که داشتم رو بدم تا از خودم دورشون کنم
(اون موقع) دوست داشتم هر چیز که داشتم
رو بهشون رشوه بدم (تا رهام کنن)
 
آخرین باری که گریه کردم، مردم رو می دیدم که در باران بودن
و منتظر بودن که سربازها سوار قطار بشن
دستاشون رو روی میله ها تکیه داده بودن، چشماشون پر از اشک شده بود
(ولی الان که توجه میکنم می بینم)
که دنیا بعد از گذشت صدها سال هنوز همونطوریه
 
الای لاما، آه مسیح، تو من رو ترک کردی
الای لاما، آه مسیح، تو من رو ترک کردی
 
آخرین باری که گریه کردم،
نمیتونم باور کنم که صورت یک سرباز رو تو دستام گرفته بودم
و در حالی که با تفنگش در باران بود بهش خیره شده بودم
(ولی) اون صورت یه بچه بود، در حالی بچه خودم اونجا خوابیده بود
و اون بچه شروع به خندیدن کرد، و اون مرد من بودم
 
الای لاما، آه مسیح، تو من رو ترک کردی
الای لاما، آه مسیح، چرا من رو رها کردی؟
 
الای لاما، آه مسیح، تو من رو ترک کردی
 
آخرین باری که گریه کردم، آخرین باری که گریه کردم
آخرین باری که گریه کردم، آخرین باری که گریه کردم
آخرین باری که گریه کردم، آخرین باری که گریه کردم
آخرین باری که گریه کردم، آخرین باری که گریه کردم
آخرین بار. . .
 
Submetido por realizade em Quinta-feira, 05/04/2012 - 21:01
Agradeceu 6 vezes
Convidados agradeceram 6 vezes
Inglês

The Last Time I Cried

Mais traduções de "The Last Time I Cried"
Inglês → Persa - realizade
Comentários