یادگرفتن پرواز (Learning Τo Fly)

Inglês

Learning Τo Fly

Into the distance, a ribbon of black
Stretched to the point of no turning back
A flight of fancy on a windswept field
Standing alone my senses reeled
A fatal attraction is holding me fast
How can I escape this irresistible grasp?

Can't keep my eyes from the circling sky
Tongue-tied and twisted just an earthbound misfit, I

Ice is forming on the tips of my wings
Unheeded warnings, I thought I'd thought of everything
No navigator to find my way home
Unladened, empty and turned to stone

A sοul in tension that's learning to fly
Condition grounded but determined to try
Can't keep my eyes from the circling skies
Tongue-tied and twisted just an earthbound misfit, I

Above the planet on a wing and a prayer,
My grubby halo, a vapour trail in the empty air
Across the clouds I see my shadow fly
Out of the corner of my watering eye
A dream unthreatened by the morning light
Could blow this soul right through the roof of the night

There's no sensation to compare with this
Suspended animation, a state of bliss
Can't keep my mind from the circling skies
Tongue-tied and twisted just an earthbound misfit, I

Submetido por stefansih1 em Sábado, 17/03/2012 - 14:57
Last edited by Future Dr. Juanita on Sábado, 12/09/2015 - 09:19
See video
 Tentar alinhar
Persa translation

یادگرفتن پرواز

در دوردست ها، یک نوار سیاه
تا جایی که دیگه بازگشتی نیست، کشیده شده
پرواز رویا، روی زمین غرق باد
تنها ایستاده ام، و حس هام ازم دور می شن
جذابیتی کشنده من رو مبهوت کرده
چطور می تونم از این جذبه غیر قابل گذشت رها بشم؟

نمی تونم نگاهم رو از قوس آسمون بدزدم
زبانم در دهانم قفل شده، این ناتوان زمینی.... من!

نوک بالهام داره یخ می زنه
هشدار ناگهانی، فکر کردم فکر همه چیز رو کرده بودم
هیچ نشانگری نیست تا راهم رو پیدا کنم
سبک و خالی از احساس

تنها هدفم یادگرفتن پروازه
شرایط مناسب نیست، اما باید امتحان کنم
نمی تونم نگاهم رو از قوس آسمون بدزدم
زبانم در دهانم قفل شده، این ناتوان زمینی.....من!

(خلبان با برج مراقبت صحبت می کند تا از آمادگی شرایط مطمئن شود و اجازه پرواز بگیرد)

بالای این سیاره از روی یک بال و یک راز
هاله به هم ریخته من، رد مه در آسمان صاف
از گوشه چشمهای خیسم
آنسوی ابرها سایه ام رو در حال پرواز می بینم
ابرها با روح من سقف آسمان را می شکافند

هیچ حسی با این قابل مقایسه نیست
حرکات معلق، یک جور سعادت جاودانی
نمی تونم نگاهم رو از قوس آسمون بدزدم
زبانم در دهانم قفل شده، این ناتوان زمینی.....من!

Submetido por amirala_dd_1988 em Sexta-feira, 15/06/2012 - 13:50
Agradeceu 4 vezes
Usuário
abbas.safaraie41 semanas 1 dia
3132 anos 48 semanas
Convidados agradeceram 2 vezes
Comentários
The Princess     junho 18th, 2012

This was not an easy one to translate Smile thanks

Future Dr. Juanita     setembro 12th, 2015

Lyrics for Learning To Fly have been editted.