یادگرفتن پرواز

Inglês

Learning to Fly

Into the distance, a ribbon of black
Stretched to the point of no turning back
A flight of fancy on a windswept field
Standing alone my senses reeled
A fatal attraction is holding me fast
How can I escape this irresistible grasp?

Can't keep my eyes from the circling sky
Tongue-tied and twisted just an earthbound misfit, I

Ice is forming on the tips of my wings
Unheeded warnings, I thought I'd thought of everything
No navigator to find my way home
Unladened, empty and turned to stone

A sole intention is learning to fly
Condition grounded but determined to try
Can't keep my eyes from the circling skies
Tongue-tied and twisted just an earthbound misfit, I

Friction lock... Set... Mixture... Rich propellers... Fully forward flaps... Set... Ten degrees...
Full gauges and suction - check
Gas set to maximum percent - recheck
Flight instruments...
Altimeters - check both
Navigation lights - on
(garbled word that seems "patater") - on
Strobes on
Confirm 3-8 Echo ready for departure
Hello again, this is now 129.4
129.4, its to go.
You make commence your take-off, winds over 10 knots.
Easy on the brakes. Take it easy, it's gonna roll this time: just hand the power gradually, and it...

Above the planet on a wing and a prayer,
My grubby halo, a vapour trail in the empty air
Across the clouds I see my shadow fly
Out of the corner of my watering eye
A dream unthreatened by the morning light
Could blow this soul right through the roof of the night

There's no sensation to compare with this
Suspended animation, a state of bliss
Can't keep my mind from the circling skies
Tongue-tied and twisted just an earthbound misfit, I

Vídeo
See video
 Tentar alinhar
Persa

یادگرفتن پرواز

در دوردست ها، یک نوار سیاه
تا جایی که دیگه بازگشتی نیست، کشیده شده
پرواز رویا، روی زمین غرق باد
تنها ایستاده ام، و حس هام ازم دور می شن
جذابیتی کشنده من رو مبهوت کرده
چطور می تونم از این جذبه غیر قابل گذشت رها بشم؟

نمی تونم نگاهم رو از قوس آسمون بدزدم
زبانم در دهانم قفل شده، این ناتوان زمینی.... من!

نوک بالهام داره یخ می زنه
هشدار ناگهانی، فکر کردم فکر همه چیز رو کرده بودم
هیچ نشانگری نیست تا راهم رو پیدا کنم
سبک و خالی از احساس

تنها هدفم یادگرفتن پروازه
شرایط مناسب نیست، اما باید امتحان کنم
نمی تونم نگاهم رو از قوس آسمون بدزدم
زبانم در دهانم قفل شده، این ناتوان زمینی.....من!

(خلبان با برج مراقبت صحبت می کند تا از آمادگی شرایط مطمئن شود و اجازه پرواز بگیرد)

بالای این سیاره از روی یک بال و یک راز
هاله به هم ریخته من، رد مه در آسمان صاف
از گوشه چشمهای خیسم
آنسوی ابرها سایه ام رو در حال پرواز می بینم
ابرها با روح من سقف آسمان را می شکافند

هیچ حسی با این قابل مقایسه نیست
حرکات معلق، یک جور سعادت جاودانی
نمی تونم نگاهم رو از قوس آسمون بدزدم
زبانم در دهانم قفل شده، این ناتوان زمینی.....من!

Submetido por amirala_dd_1988 em Sexta-feira, 15/06/2012 - 13:50
Agradeceu 4 vezes
Usuário
abbas.safaraie6 semanas 4 dias
3132 anos 14 semanas
Convidados agradeceram 2 vezes
0
Seus pontos: Nenhum
Comentários
The Princess     junho 18th, 2012

This was not an easy one to translate Smile thanks