عشق (Love)

Inglês

Love

Come back and set me free
Now from infinity
Love is a mistery
Distance is killing me
 
Come back I need you now
You are the love I found
I feel above the ground
You take me round and round
 
An-e-e-e and I dreaming
What I feel tonight about
You and I
 
An-e-e-e and I dreaming
I can feel your love when
I hold you tight
 
I just wanna love you
And you are the one
I need you.
 
And I just wanna give all my love
I have
 
With my lips I´m feeling
And then I say I mean it
Cause you are the only one
That I feel tonight
 
You take me round and round
 
Come back and set me free
Now from infinity
Love is a mistery
Distance is killing me
 
Come back I need you now
You are the love I found
I feel above the ground
You take me round and round
 
You take me round and round
 
You take me round and round
 
GO!
 
Come back and set me free
Now from infinity
Love is a mistery
Distance is killing me
 
Come back I need you now
You are the love I found
I feel above the ground
You take me round and round
 
Submetido por ang em Segunda-feira, 30/05/2011 - 20:22
Comentários do remetente:

angidacaret

videoem: 
Align paragraphs
Tradução para Persa

عشق

برگرد و من را آزاد کن
از این مسافت بی کران
عشق یک ابهام است
فاصله مرا به کام مرگ می کشاند
 
برگرد، تو را نیاز دارم
تو عشقی هستی که یافته ام
احساس می کنم فراتر از زمین قرار گرفته ام
تو مرا به بازیچه خواهی گرفت
 
و آیا من در حال رویا پردازی هستم؟
در این شب چه احساسی نسبت به تو و خود دارم؟
 
و آیا من در حال رویا پردازی هستم؟
عشق تو را احساس می کنم
زمانی که تو را سخت (در آغوش) می فشارم
 
می خواهم به تو عشق بورزم
تو کسی هستی که
من نیاز دارم
و می خواهم سراسر عشقی را که دارم
با لبانم به تو تقدیم کنم
 
چنین احساسی دارم و وقتی آن را به زبان می آورم یعنی واقعا چنین است
چرا که تو تنها کسی هستی که من در این شب احساسش می کنم
 
برگرد و من را آزاد کن
از این مسافت بی کران
عشق یک ابهام است
فاصله مرا به کام مرگ می کشاند
 
برگرد، تو را نیاز دارم
تو عشقی هستی که یافته ام
احساس می کنم فراتر از زمین قرار گرفته ام
تو مرا به بازیچه خواهی گرفت
 
تو مرا به بازیچه خواهی گرفت
 
تو مرا به بازیچه خواهی گرفت
 
Go!
 
برگرد و من را آزاد کن
از این مسافت بی کران
عشق یک ابهام است
فاصله مرا به کام مرگ می کشاند
 
برگرد، تو را نیاز دارم
تو عشقی هستی که یافته ام
احساس می کنم فراتر از زمین قرار گرفته ام
تو مرا به بازیچه خواهی گرفت
 
Submetido por Rosha em Terça-feira, 17/07/2012 - 16:17
Adicionado em resposta ao pedido de rngs
Comentários do autor:

There were a few mistakes on the lyrics, so I looked on some other website and corrected them.
در متن شعر تعدادی غلط وجود داشت که با استفاده از چند سایت دیگر سعی کردم آن ها را تصحیح کنم.

Comentários