عشق زندگی ام

Inglês

Love of my life

Love of my life - you've hurt me
You've broken my heart and now you leave me
Love of my life can't you see
Bring it back, bring it back
Don't take it away from me, because you don't know -
What it means to me

Love of my life don't leave me
You've taken my love, you now desert me
Love of my life can't you see
Bring it back, bring it back
Don't take it away from me, because you don't know -
What it means to me

You won't remember -
When this is blown over
And everything's all by the way -
When I get older
I will be there at your side to remind you
How I still love you - I still love you

Back - hurry back
Please bring it back home to me
Because you don't know what it means to me -
Love of my life
Love of my life

Vídeo
See video
 Tentar alinhar
Persa

عشق زندگی ام

عشق ِ زندگی ام، تو مرا رنجاندی
قلبم را شکستی، و حالا ترکم می کنی
عشق ِ زندگی ام، نمی توانی ببینی؟
(عشق) را برگردان، (عشق) را برگردان
آن را از من نگیر، چون تو نمی دانی
برای من چقدر ارزشمند است

عشق ِ زندگی ام، ترکم نکن
عشقم را گرفتی، و حالا تنهایم می گذاری
عشق ِ زندگی ام، نمی توانی ببینی؟
(عشق) را برگردان، (عشق) را برگردان
آن را از من نگیر، چون نمی دانی
چقدر برایم ارزشمند است

وقتی این ماجرا تمام شود
و همه چیز بگذرد
تو (حتی) به یاد هم نخواهی آورد
(اما من) وقتی پیر تر شوم
آنجا خواهم بود تا به یادت آورم
که چطور هنوز دوستت دارم- هنوز دوستت دارم

برگرد-زود برگرد
خواهش می کنم (عشق) را برایم به خانه برگردان
چون نمی دانی که چقدر برایم ارزشمند است
عشق ِ زندگی ام
عشق ِ زندگی ام

Submetido por The Princess em Segunda-feira, 18/06/2012 - 19:56
Agradeceu 6 vezes
Usuário
firooze681 ano 44 semanas
Convidados agradeceram 5 vezes
5
Seus pontos: Nenhum Média: 5 (1 votar)
UsuárioPostado à
amirala_dd_19882 anos 40 semanas
5
Comentários