هرگز (Mai)

Italiano

Mai

Non guardarmi
Non cercare di spiegare
Lo sapevo
Che finiva prima o poi
È solo ieri
Che dicevi "quanto ti amo"
Me era soltanto
Una stato di agonia

Non c'è cosa
Più illusoria dell'amore
Non credi mai che
Possa capitare a te
Di ritrovarti
Sopra un filo di speranza
Per poi crollae
Dentro questa oscurità

Mai crederò
Mai ci cadrò
In queste false emozioni
Dove non c'è pietà

Mai cercherò
La verità dentro un sogno
Il nostro sogno

Solo adesso
Sembri cosi preoccupata
Si direbbe
Che ora soffri più di me
Ma non è vero
Non mi hai mai nemmeno amato
Altrimenti
Non andresti via cosi

Mai crederò
Mai ci cadrò
In queste false emozioni
Dove non c'è pietà

Mai cercherò
La verità dentro un sogno
Ma quale sogno!

 Tentar alinhar
Persa translation

هرگز

به من نگاه نکن
سعی نکن توضیح بدهی
می دانستم
اول و آخر تمام می شود
همین دیروز بود که
به من می گفتی چقدر دوستم داری
اما این فقط
حالت(یادآور) عذاب است

هیچ چیز
بیشتر از عشق فریبنده نیست
هیچ گاه باور نکن
که می شود
برای خودت دوباره
رشته ای از امید پیدا کنی
و بعد سقوط(خواهی کرد)ء
در این تاریکی

هرگز...باور نخواهم کرد
هرگز...اسیر
این احساسات اشتباه نخواهم شد
جایی که هیچ بخششی نیست

هرگز نخواهم گشت
دنبال واقعیت درون رویا
رویایمان

فقط حالا
تو نگران به نظر می آیی
به نظر می رسد
تو بیشتر از من داری رنج می کشی
اما این حقیقت ندارد
تو هیچگاه عاشقم نبودی
اگر نه
اینگونه ترکم نمی کردی

هرگز...باور نخواهم کرد
هرگز...اسیر
این احساسات اشتباه نخواهم شد
جایی که هیچ بخششی نیست

هرگز نخواهم گشت
دنبال واقعیت درون رویا
اما چه رویایی....ء

Submetido por Delarammir em Terça-feira, 22/03/2011 - 18:29
Agradeceu 6 vezes
Convidados agradeceram 6 vezes
Mais traduções de "Mai"
Italiano → Persa - Delarammir
5
UsuárioPostado à
ra_reirei4 anos 11 semanas
5
Comentários