ازدواج با شب

Inglês

Marry The Night

I'm gonna marry the night
I won't give up on my life
I'm a warrior queen
Live passionately tonight
I'm gonna marry the dark
Gonna make love to the stark
I'm a soldier to my own emptiness
I am a winner

I'm gonna marry the night
I'm gonna marry the night
Leave nothin' on these streets to explore

Ma-ma-ma-marry
Ma-ma-ma-marry
Ma-ma-ma-marry the night
Ma-ma-ma-marry
Ma-ma-ma-marry
Ma-ma-ma-marry the night

I'm gonna lace up my boots
Throw on some leather and cruise
Down the street that I love
In my fishnet gloves
I'm a sinner

Then I'll go down to the bar

But I won't cry anymore
I'll hold my whiskey up high
Kiss the bartender twice
I'm a loser

I'm gonna marry the night
I'm gonna marry the night

Nothing's too cool
To take me from you
New York is not just a tan that you'll never loose
Love is the new
Denim or black
Skeleton guns
Are wedding bells in the attic
Get your engine ready
runnnnnn
Turn the car on and runnnnnn

I'm gonna marry the night
We're gonna burn a hole in the road
I'm gonna marry the night
Leave nothin' on these streets to explode

Vídeo
See video
 Tentar alinhar
Persa

ازدواج با شب

من با شب ازدواج می کنم
من زندگیم را تسلیم نمیکنم
من یک ملکه ی جنگجو هستم
که امشب با وسوسه هایم زندگی میکنم
من با تاریکی ازدواج میکنم
با پاکی عشق بازی میکنم
من یک سربازم که برای شادی خودم می جنگم
من یک برنده ام

من با شب ازدواج می کنم
من با شب ازدواج می کنم
چیزی برای کشف کردن در این خیابان ها باقی نمی گذارم

ازدواج
ازدواج
ازدواج با شب
ازدواج
ازدواج
ازدواج با شب

من بند پوتین هایم را می بندم
مقداری چرم می پوشم و به سفر دریایی می روم
در خیابنی که دوستش دارم
با دستکش های توری ام
من یک گناهکارم

سپس به بار می روم
اما دیگه گریه نخواهم کرد
ویسکی ام را بالا نگه می دارم
متصدی بار را دو دفعه می بوسم
من یک بازنده ام

من با شب ازدواج می کنم
من با شب ازدواج می کنم

هیچ چیزی اونقدر باحال نیست
که بتونه منو از تو بگیره
نیویورک تنها یک مثلث نیست که تو آن را هیچ وقت از دست نمیدهی
عشق چیز جدیدیه
پارچه کتانی یا مشکی
اسلحه های اسکلتی
زنگ های عروسی در اطاق کوچکی زیر شیروانی هستند
موتورت را آماده کن
فرار کنیم
ماشین رو روشن می کنیم و فرار می کنیم

من با شب ازدواج می کنم
ما یک حفره در راهمان را آتش خواهیم زد
من با شب ازدواج می کنم
چیزی برای کشف کردن در این خیابان ها باقی نمی گذارم

Submetido por Adrina_Muller em Sexta-feira, 21/09/2012 - 07:24
Comentários do autor:

Sorry if it's not very clear; it was the best I could do!!!

Agradeceu 3 vezes
Usuário
Alice Cullen1 ano 22 semanas
samira.kardouni@yahoo.com2 anos 25 semanas
Convidados agradeceram 1 vez
0
Seus pontos: Nenhum
Comentários
khosroxx     setembro 21st, 2012

Hello.
That`s great but some parts are not very common.
for example; it`s better to say "ازدواج با شب" instead or we, Iranians, rarely use the future tense in informal situations, so I think the translation will be more simple and friendly if you use the present tense instead; like, "من با شب ازدواج میکنم". On the other hand, you know well that "be+going+infinitive" is used for the near future.
Anyway, thanks a lot.
Good job!

Adrina_Muller     setembro 21st, 2012

Thanks so much for the suggestions.
I edited the translation according to them.
Hope you like it.