'Alo'ofa Mai Kiate Au, E 'Otua (Miserere mei, Deus)

Latim

Miserere mei, Deus

Miserere mei, Deus
Secundum magnam misericordiam tuam
Et secundum multitudinem miserationum tuarum
Dele iniquitatem meam
Amplius lava me ab iniquitate mea
Et a peccato meo munda me
Quoniam iniquitatem meam ego cognosco
Et peccatum meum contra me est semper
Tibi soli peccavi
Et malum coram te feci
Ut iustificeris in sermonibus tuis
Et vincas cum iudicaris
Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum
Et in peccatis concepit me mater mea
Ecce enim veritatem dilexisti incerta
Et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi
Asparges me hysopo et mundabor
Lavabis me et super nivem dealbabor
Auditui meo dabis gaudium
Et laetitiam exultabunt ossa humiliata
Averte faciem tuam a peccatis meis
Et omnes iniquitates meas dele
Cor mundum crea in me Deus
Et spiritum rectum innova in visceribus meis
Ne proicias me a facie tua
Et spiritum sanctum tuum ne auferas a me
Redde mihi laetitiam salutaris tui
Et spiritu principali confirma me
Docebo iniquos vias tuas
Et impii ad te convertentur
Libera me de sanguinibus
Deus, Deus salutis meae
Exultabit lingua mea iustitiam tuam
Domine labia mea aperies
Et os meum adnuntiabit laudem tuam
Quoniam si voluisses sacrificium dedissem utique
Holocaustis non delectaberis
Sacrificium Deo spiritus contribulatus
Cor contritum et humiliatum
Deus non spernet
Benigne fac Domine in bona voluntate tua Sion
Et aedificentur muri Hierusalem
Tunc acceptabis sacrificium iustitiae
oblationes et holocausta
Tunc inponent super altare tuum vitulos.

Submetido por SilentRebel83 em Terça-feira, 29/05/2012 - 22:08
Comentários do remetente:

Translated from the Greek (Septuagint) version of Psalms.

Sources: Vulgate (Biblia Sacra Vulgata)

See video
 Tentar alinhar
Tonganês translation

'Alo'ofa Mai Kiate Au, E 'Otua

'Alo'ofa mai kiate au, 'E 'Otua
'O fakatautau ki ho'o manava'ofa
Pea ki he fakatautau ki hono lahi 'o ho'o ngaahi 'alo'ofa ongongofua.
Ke ke tamate'i 'eku ngaahi angahala
Ke ke fufulu 'aupito au mei he 'eku hia
Mo fakama'a au mei he 'eku angahala
He 'oku ou fakamo'oni 'eku ngaahi talangata'a
Pea 'oku tu'u ma'u ai pe 'i hoku 'ao 'eku 'angahala
Naa ku fai angahala kiate koe, 'io, kiate koe pe
Pea kuou fai 'a e kovi ni 'i ho 'ao
Koe 'uhi ke tonuhia pe 'a koe 'oka ke ka folofola
Pea ma'oni'oni 'oka ke ka fai 'a e fakamau
Vakai, na'e fanau'i au 'i he angakovi
Pea na'e tuitui 'a 'eku fa'e 'iate au ko e angahala
Vakai, 'oku ke finangalo ki he mo'oni 'i loto
Pea 'i he fufu te ke ngaohi ai au keu 'ilo 'a e poto.
Ke ke fakama'a au 'aki 'a e 'isope, pea teu ma'a ai
Fufulu au, pea teu hinehina lahi 'i he 'uha hinehina
Tuku keu fanongo ki he fiefia mo e nekeneka
Ke fiemalie ai 'a e ngaahi hui kuo ke fesi'i
Ke ke fufu ho fofonga mei he 'eku angahala
Mo ke tamate'i 'eku ngaahi hia kotoa pe
Fakatupu 'iate au 'a e loto ma'a
Mo ke fakafo'ou 'iate 'au ha laumalie tu'u ma'u
'Oua na'a ke liaki au mei ho 'ao
Pea 'oua na'a ke to'o 'iate au ho laumalie ma'oni'oni
Toe 'omi kiate au 'a e fiefia 'o ho'o fakamo'ui
Mo ke poupou 'aki au ho laumalie tau'ataina
Pea teu akonaki 'aki 'a e kau talangata'a 'a ho ngaahi hala
Pea e liliu kiate koe 'a e kau angahala
Fakamo'ui au mei he hia 'o e toto
'E 'Otua, ko e 'Otua 'o 'eku mo'ui
'E hiva kalanga 'a hoku 'elelo 'i ho'o ma'oni'oni
'E 'Eiki, ke ke fa'ai hoku loungutu
Pea e fakaha atu e hoku ngutu 'a ho'o fakamalo
He 'oku 'ikai te ke finangalo ki he feilaulau, ko e 'uhi keu atu ia
'Oku 'ikai te ke fiemalie 'i he feilaulau tutu
Ko e ngaahi feilaulau 'o e 'Otua ko e laumalie mafesi
Ko e loto mafesi mo mafofoa
'E 'Otua, 'e 'ikai te ke manuki'i
Fai lelei 'i ho finangalo lelei ki Saione
Ke ke fokotu'u hake 'a e ngaahi a 'o Jelusalema
Pea te ke fiemalie 'i he ngaahi feilaulau 'o e ma'oni'oni
Mo e feilaulau tutu, mo e ngaahi feilaulau tutu katoa
Pea te nau toki atu 'a e fanga pulu ki ho'o feilaulau'anga.
'Emeni.

"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submetido por SilentRebel83 em Quarta-feira, 30/05/2012 - 00:10
Last edited by SilentRebel83 on Segunda-feira, 06/01/2014 - 21:20
Comentários do autor:

revised 1/6/14.

Comentários