بقایای وجود من (In My Remains)

Inglês

In My Remains

Separate
Sifting through the wreckage, I cant concentrate
Searching for a message in that fear and pain
Broken down and waiting for a chance to feel alive.

Now In my Remains!
Are Promises that never came
Set this silence free
To wash away the worst of me

Come apart
Falling in the cracks of every broken heart
Digging through the wreckage of your disregard
Sinking down and waiting for a chance to feel alive

Now In my Remains!
Are Promises that never came
Set this silence free
To wash away the worst of me

Like an army falling one by one by one
Like an army falling one by one by one
Like an army falling one by one by one
Like an army falling one by one by one

Now In my Remains!(one by one, one by one)
Are Promises that never came(one by one, one by one)
Set this silence free(one by one, one by one)
To wash away the worst of me(one by one, one by one)

Like an army falling (one by one, one by one)
one by one by one

Like an army falling one by one by one

Submetido por minuch em Quarta-feira, 04/07/2012 - 08:14
 Tentar alinhar
Persa translation

بقایای وجود من

جدا از هم
توی بقایا غربال میشم,نمیتونم تمرکز کنم
توی این ترس و رنج دنبال یه پیامم
زخمی هستم,و منتظر یه شانس برای این که حس کنم زنده ام

حالا توی بقایای وجود من
وعده هایی هستند که هیچ وقت عملی نشدند
این سکوت رو آزاد کن
تا بدترین "من" از بین بره

جدا می شیم
توی ترک های همه ی قلبهای شکسته سقوط میکنیم
بقایای بی توجهی تو رو حفر میکنم
در حال غرق شدنم,و منتظر یه شانس برای این که حس کنم زنده ام

حالا توی بقایای وجود من
وعده هایی هستند که هیچ وقت عملی نشدند
این سکوت رو آزاد کن
تا بدترین "من" از بین بره

مثل یه ارتش که نفراتش به ترتیب پشت سر هم می میرند
مثل یه ارتش که نفراتش به ترتیب پشت سر هم می میرند
مثل یه ارتش که نفراتش به ترتیب پشت سر هم می میرند
مثل یه ارتش که نفراتش به ترتیب پشت سر هم می میرند

حالا توی بقایای وجود من (به ترتیب پشت سر هم)
وعده هایی هستند که هیچ وقت عملی نشدند (به ترتیب پشت سر هم)
این سکوت رو آزاد کن (به ترتیب پشت سر هم)
تا بدترین "من" از بین بره (به ترتیب پشت سر هم)

مثل یه ارتش که نفراتش به ترتیب پشت سر هم می میرند
(به ترتیب پشت سر هم)

مثل یه ارتش که نفراتش به ترتیب پشت سر هم می میرند

Submetido por minuch em Sábado, 21/07/2012 - 15:52
Agradeceu 4 vezes
Convidados agradeceram 4 vezes
5
Seus pontos: Nenhum Média: 5 (1 votar)
UsuárioPostado à
Arad.Aria39 semanas 5 dias
5
Comentários
Arad.Aria     maio 9th, 2015
5

فارسیت عالیه ممنونم

minuch     julho 6th, 2015

Khahesh mikonam duste man Smile