دیگه نمیتونم برگردم

Inglês

Never Go Back

 

Everything is so dark
And I know there’s something wrong
But I can’t turn the light on
In that split second change
When you knew we couldn’t hold on
I realized I’d lived to love you

Save yourself
Don’t look back
Tearing us apart until its all gone
The only world i’ve ever known
Sleeps beneath the waves
What I remember

I won’t give up on you
I can feel you in my heart
Just show me the way
I don’t belong here - alone

I can still your face
Where its burned into my mind
I die every time i close my eyes
You’re always there

Save yourself
Don’t look back
Tearing us apart until its all gone
The only world i’ve ever known
Sleeps beneath the waves
But I’m the one who’s drowning
We’re not alone
I am lost and I can never go back home

Across the ocean
We are calling... calling
I am there
Nothing left for me to [....]

Because its all gone
The only world i’ve ever known
Sleeps beneath the waves
But I’m the one who’s drowning
We’re not alone
I am lost and I can never go back
I can never go back home

See video
 Tentar alinhar
Persa

دیگه نمیتونم برگردم

Versões: #1#2

همه جا تاریکه
و میدونم که یه مشکلی پیش اومده
اما نمیتونم روشنایی رو به اینجا بیارم
توی اون تغییری که به صدم ثانیه هم نکشید
وقتی که میدونستیم نمیتونیم طاقت بیاریم
من فهمیدم که دلیل زندگیم دوست داشتن تو بوده

خودت رو نجات بده
پشت سرت رو نگاه نکن
تا زمانیکه نابود نشده ایم آسیب می بینیم
تنها دنیایی که تا به الان میشناختم
زیر موجها غرق شده
این چیزیه که به یاد میارم

من تسلیم تو نمیشم
من تو رو توی قلبم حس میکنم
فقط راه رو به من نشون بده
من به اینجا تعلق ندارم,تنهام

میتونم گستاخی تو رو سرکوب کنم
همونجایی که توی ذهن من از بین رفته
هر بار که چشمهام رو میبندم می میرم
تو اونجایی

خودت رو نجات بده
پشت سرت رو نگاه نکن
تا زمانیکه نابود نشده ایم آسیب می بینیم
تنها دنیایی که تا به الان میشناختم
زیر موجها غرق شده
اما کسی که داره غرق میشه منم!
ما تنها نیستسم
من گم شدم و دیگه نمیتونم به خونه برگردم

اونطرف اقیانوس
صدا می زنیم....صدا
من اونجام
چیزی برای من نمونده تا....(نامشخص)

چون همه چیز از دست رفته
تنها دنیایی که تا به الان میشناختم
زیر موجها غرق شده
اما کسی که داره غرق میشه منم!
ما تنها نیستسم
من گم شدم و دیگه نمیتونم به خونه برگردم
دیگه نمیتونم به خونه برگردم

Submetido por minuch em Quarta-feira, 23/05/2012 - 14:45
Agradeceu 3 vezes
Convidados agradeceram 3 vezes
5
Seus pontos: Nenhum Média: 5 (1 votar)
UsuárioPostado à
2 anos 26 semanas
5
Comentários