سیاست (Politik)

Tradução para Persa

سیاست

از بیرون به جهان نگاه کن
 
هر کس باید جایی برای خودش پیدا کند
 
به من زمان و مکان بده
 
زمان و مکان حقیقی، نه ساختگی
 
به من قدرت بده، بگذار داشته هایم را کنترل کنم
 
به من قلب و جان بده
 
به من زمان بده، به ما یک بوسه بده
 
برنامه ات را به من بگو
 
و چشمانت را باز کن
 
چشمانت را باز کن
 
چشمانت را باز کن
 
چشمانت را باز کن
 
بهترین علت را به من بگو
 
همراه با سردرگمی و اعتماد به نفس
 
به من صلح و آرامش فکری و اطمینان بده
 
دیگران را فراموش نکن
 
به من قدرت بده، بگذار داشته هایم را کنترل کنم
 
به من قلب و جان بده
 
زخم ها التیام می یابند و تَرَک ها تعمیر می شوند
 
برنامه ات را به من بگو
 
و چشمانت را باز کن
 
چشمانت را باز کن
 
چشمانت را باز کن
 
چشمانت را باز کن
 
فقط چشمانت را باز کن
 
ولی عشقی فراتر از این را به من بده
 
و عشقی فراتر از را به من بده
 
Submetido por edris1000 em Sábado, 26/05/2012 - 12:32
Comentários do autor:
Agradeceu 3 vezes
Convidados agradeceram 3 vezes
Inglês

Politik

Look at earth from outer space
Everyone must find a place
Give me time and give me space
Give me real, don't give me fake
 
Give me strength, reserve, control
Give me heart and give me soul
Give me time, give us a kiss
 

Mais

Comentários