سیاست (Politik)

Inglês

Politik

Look at earth from outer space
Everyone must find a place
Give me time and give me space
Give me real, don't give me fake
 
Give me strength, reserve, control
Give me heart and give me soul
Give me time, give us a kiss
Tell me your own politik
 
And open up your eyes
Open up your eyes
Open up your eyes
Open up your eyes
 
Give me one 'cause one is best
In confusion, confidence
I give me peace of mind and trust
Don't forget the rest of us
 
Give me strength, reserve control
Give me heart and give me soul
Wounds that heal and cracks that fix
Tell me your own politik
 
And open up your eyes
Open up your eyes
Open up your eyes
Open up your eyes
Just open up your eyes
 
But give me love over
Love over, love over this, ahh
And me love over
Love over, love over this, ahh
 
Submetido por citruswind em Domingo, 18/07/2010 - 04:35
Última edição feita por crimson_antics em Quinta-feira, 07/11/2013 - 18:37
videoem: 
Alinhar parágrafos
Tradução para Persa

سیاست

از بیرون به جهان نگاه کن
 
هر کس باید جایی برای خودش پیدا کند
 
به من زمان و مکان بده
 
زمان و مکان حقیقی، نه ساختگی
 
به من قدرت بده، بگذار داشته هایم را کنترل کنم
 
به من قلب و جان بده
 
به من زمان بده، به ما یک بوسه بده
 
برنامه ات را به من بگو
 
و چشمانت را باز کن
 
چشمانت را باز کن
 
چشمانت را باز کن
 
چشمانت را باز کن
 
بهترین علت را به من بگو
 
همراه با سردرگمی و اعتماد به نفس
 
به من صلح و آرامش فکری و اطمینان بده
 
دیگران را فراموش نکن
 
به من قدرت بده، بگذار داشته هایم را کنترل کنم
 
به من قلب و جان بده
 
زخم ها التیام می یابند و تَرَک ها تعمیر می شوند
 
برنامه ات را به من بگو
 
و چشمانت را باز کن
 
چشمانت را باز کن
 
چشمانت را باز کن
 
چشمانت را باز کن
 
فقط چشمانت را باز کن
 
ولی عشقی فراتر از این را به من بده
 
و عشقی فراتر از را به من بده
 
Submetido por edris1000 em Sábado, 26/05/2012 - 12:32
Comentários do autor:
Comentários