سیاست (Politik)

Persa translation

سیاست

از بیرون به جهان نگاه کن
 
هر کس باید جایی برای خودش پیدا کند
 
به من زمان و مکان بده
 
زمان و مکان حقیقی، نه ساختگی
 
به من قدرت بده، بگذار داشته هایم را کنترل کنم
 
به من قلب و جان بده
 
به من زمان بده، به ما یک بوسه بده
 
برنامه ات را به من بگو
 
و چشمانت را باز کن
 
چشمانت را باز کن
 
چشمانت را باز کن
 
چشمانت را باز کن
 
بهترین علت را به من بگو
 
همراه با سردرگمی و اعتماد به نفس
 
به من صلح و آرامش فکری و اطمینان بده
 
دیگران را فراموش نکن
 
به من قدرت بده، بگذار داشته هایم را کنترل کنم
 
به من قلب و جان بده
 
زخم ها التیام می یابند و تَرَک ها تعمیر می شوند
 
برنامه ات را به من بگو
 
و چشمانت را باز کن
 
چشمانت را باز کن
 
چشمانت را باز کن
 
چشمانت را باز کن
 
فقط چشمانت را باز کن
 
ولی عشقی فراتر از این را به من بده
 
و عشقی فراتر از را به من بده
 
Submetido por edris1000 em Sábado, 26/05/2012 - 12:32
Comentários do autor:
Agradeceu 3 vezes
Convidados agradeceram 3 vezes
Inglês

Politik

Look at earth from outer space
Everyone must find a place
Give me time and give me space
Give me real, don't give me fake
 

Mais

Comentários