سیاست

 Tentar alinhar
Persa

سیاست

از بیرون به جهان نگاه کن

هر کس باید جایی برای خودش پیدا کند

به من زمان و مکان بده

زمان و مکان حقیقی، نه ساختگی

به من قدرت بده، بگذار داشته هایم را کنترل کنم

به من قلب و جان بده

به من زمان بده، به ما یک بوسه بده

برنامه ات را به من بگو

و چشمانت را باز کن

چشمانت را باز کن

چشمانت را باز کن

چشمانت را باز کن

بهترین علت را به من بگو

همراه با سردرگمی و اعتماد به نفس

به من صلح و آرامش فکری و اطمینان بده

دیگران را فراموش نکن

به من قدرت بده، بگذار داشته هایم را کنترل کنم

به من قلب و جان بده

زخم ها التیام می یابند و تَرَک ها تعمیر می شوند

برنامه ات را به من بگو

و چشمانت را باز کن

چشمانت را باز کن

چشمانت را باز کن

چشمانت را باز کن

فقط چشمانت را باز کن

ولی عشقی فراتر از این را به من بده

و عشقی فراتر از را به من بده

Submetido por edris1000 em Sábado, 26/05/2012 - 12:32
Comentários do autor:
Agradeceu 3 vezes
Convidados agradeceram 3 vezes
0
Seus pontos: Nenhum

 

Comentários