خورشيد طلوع ميكنه (Sale el sol)

خورشيد طلوع ميكنه

تو اين هفته هاي گذشته نتونستم ببينمت
اين هفته ها واسم مثل چند سال گذشتن
ميخواستم يه عالمه ببوسمت
اونقدر كه لبهام به درد بيان

ترس باعث شد ما
كارهاي احمقانه اي بكنيم
كر و كور بشيم
دفعات زيادي اين اتفاق افتاد

و يك روز بعد از طوفان
وقتي كه خيلي كم انتظارشو داري خورشيد طلوع ميكنه
وقتي زياد يه چيزو جمع ببندي
حساب شمارش از دستت خارج ميشه
چون يك بعلاوه ي يك
هميشه مساوي دو نيست!
وقتي كه خيلي كم انتظارشو داري
خورشيد طلوع ميكنه

برايت گريه كردم تا حدي كه
ممكن بود
وقتي باور كردم
كه شكست ناپذيرم
هيچ چيز بدي دووم نداره
هيچ سختي نيست كه نتوني تحملش كني
و چيزهاي خوب هميشه
يه كمي جلوتر هستن و در آينده اتفاق ميفتن

و يك روز بعد از طوفان
وقتي كه خيلي كم انتظارشو داري خورشيد طلوع ميكنه
وقتي زياد يه چيزو جمع ببندي
حساب شمارش از دستت خارج ميشه
چون يك بعلاوه ي يك
هميشه مساوي دو نيست!
وقتي كه خيلي كم انتظارشو داري
خورشيد طلوع ميكنه

وقتي كه خيلي كم انتظارشو داري
خورشيد طلوع ميكنه

و يك روز بعد از طوفان
وقتي كه خيلي كم انتظارشو داري خورشيد طلوع ميكنه
وقتي زياد يه چيزو جمع ببندي
حساب شمارش از دستت خارج ميشه
چون يك بعلاوه ي يك
هميشه مساوي دو نيست!

و یک روز بعد
و یک روز بعد
خورشيد طلوع ميكنه

و يك روز بعد از طوفان
وقتي كه خيلي كم انتظارشو داري خورشيد طلوع ميكنه
وقتي زياد يه چيزو جمع ببندي
حساب شمارش از دستت خارج ميشه
چون يك بعلاوه ي يك هميشه مساوي دو نيست!

وقتي كه خيلي كم انتظارشو داري خورشيد طلوع ميكنه

Submetido por sina dallal em Sexta-feira, 20/04/2012 - 17:59
Original:
Agradeceu 3 vezes
Convidados agradeceram 3 vezes
5
Seus pontos: Nenhum Média: 5 (1 votar)
Espanhol

Sale el sol

Video Lyrics
See video
UsuárioPostado à
barcafan3 anos 26 semanas
5
Comentários
barcafan     agosto 13th, 2012
5