سرباز مزدور (Soldier of fortune)

Tradução para Persa

سرباز مزدور

Versões: #1#2
همواره از رفتن با تو سخن ساز کرده ام
چونان آواره اي زندگي را در جست وجوي دستانت سپري کرده ام
و ترانه هاي تو را خوانده ام
مگر مرا به آراميدن در حريمت مهمان کني
تا من به ماندن بياسايم
اما همچنان که احساس مي کنم پيرت مي شوم
تمام ترانه هايي که خوانده ام
پژواکي در دور دستها هستند
چون صداي زوزه آسايابي
که در فضا مي پيچد
حسي مي گويد
همواره درزندگي سرباز مزدوری بوده ام
چه سفرها کرده ام در روزگاراني که رفت
تا تازه اي بيابم
به هنگام فسردن شب ها بي تو چه پرسه ها زدم
در آن روزها مي پنداشتم کنارم ايستاده اي
کوري حيران کننده است اما
به من آموخت اينجا نيستي
تمام ترانه هايي که خوانده ام
پژواکي در دور دستها هستند
چون صداي زوزه آسايابي
که در فضا مي پيچد
حسي مي گويد
همواره در سرباز روز مزدي بوده ام
آري صداي زوزه آسيابي در گوشم مي پيچد
و حسي مي گويد همواره در زندگي سرباز روز مزدي بوده ام.
 
Submetido por Another One em Quarta-feira, 28/03/2012 - 19:00
Agradeceu 3 vezes
Usuário
mohammad.heidar2 anos 48 semanas
Convidados agradeceram 2 vezes
Inglês

Soldier of fortune

I have often told you stories
About the way
I lived the life of a drifter
Waiting for the day.
When I'd take your hand
and sing you songs,
then maybe you would say
"Come lay with me, love me",
 

Mais

Por favor, ajuda a traduzir "Soldier of fortune"
Comentários