این چکمه ها برای راه رفتن ساخته شده اند (These Boots Are Made For Walkin')

Tradução para Persa

این چکمه ها برای راه رفتن ساخته شده اند

تو همیشه میگی یه چیزی برای من گرفتی
چیزی که تو اسمشو گذاشتی عشق، اما اعتراف می کنم
تو زمانی که نباید،گول خوردی
و حالا کس دیگری همه چیزایی که تو بهترین می دانستی را برای من می گیرد
 
این چکمه ها برای راه رفتن ساخته شده اند
و این چیزی است که اینها انجام خواهند داد
یکی از این روزها، این چکمه ها روی تو راه خواهند رفت
آره
 
تو ادامه می دهی به دروغ گفتن،زمانی که وقتشه راست بگی
و تو ادامه می دهی به باختن زمانی که نباید شرط ببندی
به همان روال ادامه می دهی زمانی که وقت تغییرِ
حالا هر چیزی که باید درست می بود،درست شده،ولی تو هنوز درست نشدی
 
این چکمه ها برای راه رفتن ساخته شده اند
و این چیزی است که اینها انجام خواهند داد
یکی از این روزها، این چکمه ها روی تو راه خواهند رفت
 
تو به بازی کردن ادامه می دهی وقتی نباید بازی کنی
و فکر می کنی هیچ وقت نمی سوزی
من الان یک بسته کبریت جدید پیدا کردم،آره
و چیزی که اونا میدونن اینه که تو فرصت یاد گرفتن نداری
 
این چکمه ها برای راه رفتن ساخته شده اند
و این چیزی است که اینها انجام خواهند داد
یکی از این روزها، این چکمه ها روی تو راه خواهند رفت
 
آماده اید چکمه ها؟
!شروع کنید به راه رفتن
 
Submetido por loony-farzad em Quinta-feira, 03/05/2012 - 12:56
Agradeceu 1 vez
Usuário
Hafez4 anos 10 semanas
Inglês

These Boots Are Made For Walkin'

You keep saying you've got something for me
Something you call love, but confess
You've been a messin' where you shouldn'ta been a-messin'
And now someone else is gettin' all your best
 
These boots are made for walkin'
And that's just what they'll do
One of these days these boots are gonna walk all over you
 

Mais

Comentários
Hafez     janeiro 11th, 2013

jedan besiar mamnoun.
Mer30!