دردسر ساز (Trouble Maker)

Coreano

Trouble Maker

1! 2! 3!
니 눈을 보면 난 Trouble Maker
니 곁에 서면 난 Trouble Maker
조금씩 더 더 더
갈수록 더 더 더
이젠 내 맘을 나도 어쩔 수 없어

니가 나를 잊지 못하게 자꾸 니 앞에서 또
니 맘 자꾸 내가 흔들어 벗어날 수 없도록
니 입술을 또 훔치고 멀리 달아나버려
난 Trou a a a ble! Trouble! Trou! Trouble Maker!
Trouble Maker!
Trouble Maker!
Trouble Maker!
Trouble Maker!

니 맘을 깨물고 도망칠 거야 고양이처럼
넌 자꾸 안달이 날 거야 내 앞으로 와 어서 화내보렴
내 섹시한 걸음 니 머리 속에 발동을 거는
은근한 스킨십 얼굴에 비친 못 참아 죽겠단 니 눈빛
갈수록 깊이 더 빠져들어 알수록 니가 더 맘에 들어 Baby
아무래도 니 생각에 취했나봐 Lady
I never never never stop!

니가 나를 잊지 못하게 자꾸 니 앞에서 또
니 맘 자꾸 내가 흔들어 벗어날 수 없도록
니 입술을 또 훔치고 멀리 달아나버려
난 Trou a a a ble! Trouble! Trou! Trouble Maker!
Trouble Maker!
Trouble Maker!
Trouble Maker!
Trouble Maker!

어떻게 널 내 맘에 담아둘 수 있는지 (Trouble Maker)
그냥 내 맘이 가는대로 이젠
I never never stop!
멈출 수 없어

니가 나를 잊지 못하게 자꾸 니 앞에서 또
니 맘 자꾸 내가 흔들어 벗어날 수 없도록
니 입술을 또 훔치고 멀리 달아나버려
난 Trou a a a ble! Trouble! Trou! Trouble Maker!
Trouble Maker!
Trouble Maker!
Trouble Maker!
Trouble Maker!

Submetido por chetza em Sexta-feira, 15/11/2013 - 12:05
Last edited by chetza on Sábado, 07/12/2013 - 16:55
 Tentar alinhar
Persa translation

دردسر ساز

وقتي توچشات نگاه ميکنم من يه دردسرسازم

وقتي کنارت ميايستم من يه دردسرسازم

يواش يواش واروم اروم.هرچي که پيش ميريم بيشتر بيشتر

حالاديگه ازپس قلبم برنميام

انقدربه روبروت بودن ادامه ميدم که ديگه نتوني فراموشم کني

به لرزوندن قلبت ادامه ميدم تانتوني ازم فرارکني

لباتوميدزدم وبه دوردورافرارميکنم

من دردسر دردسر دردسرسازم

دردسرساز

دردسرساز

دردسرساز

قلبتومثل يه گربه چنگ ميزنم وفرارميکنم

توهم به عصباني شدن ادامه ميدي پس بياپيش من وعصباني شو

راه رفتن جذابم برق ازسرت ميپرونه

وحالت صورتت وچشات ميگه که ديگه تحملت تموم شده

هرچي که جلوترميريم توعاشقترميشي

هرچي بيشترميشناسمت بيشترازت خوشم ميادعزيزم

فکرکنم بافکرتومست شدم خانومي

من هيچوقت هيچوقت هيچوقت دست برنميدارم

من به جلوت بودن ادامه ميدم تانتوني فراموشم کني

انقدربه لرزوندن قلبت ادامه ميدم که نتوني ازم فرارکني

لباتوميدزدم وبه يه جاي دورفرارميکنم

من يه دردسرسازم

دردسرساز

چطورميتونم توروتوقلبم جابدم دردسرساز

ازاين به بعدمن هرجاکه قلبم منوببره ميرم

من هيچوقت دست برنميدارم نميتونم که دست بردارم

من به جلوت بودن ادامه ميدم تانتوني فراموشم کني

من به لرزوندن قلبت ادامه ميدم تانتوني ازم فرارکني

اين لباتوميدزدم وبه يه جاي دورفرارميکنم

من دردسر سازم

Submetido por tiara em Quarta-feira, 11/04/2012 - 18:34
Agradeceu 2 vezes
Usuário
orkideh3 anos 33 semanas
Convidados agradeceram 1 vez
Mais traduções de "Trouble Maker"
Coreano → Persa - tiara
3
UsuárioPostado à
orkideh3 anos 33 semanas
3
Comentários
Sciera     novembro 15th, 2013

This probably is a translation of the English translation (which formerly was added as lyrics in place of the original text), not directly from the Korean text.