نابخشوده2 (The Unforgiven II)

Tradução para Persa

نابخشوده2

کنار من دراز بکش-بگو انها چه کرده اند
از چیزهایی صحبت کن که من میخواهم بشنوم تا
باعث گریزشیاطین من شوی
در اکنون قفل است اما اگر ثابت قدم باشی باز خواهد شد
اگر بتوانی مرا درک کنی پس من هم میتوانم تو را درک کنم
 
کنار من دراز بکش-زیر اسمان شرور
سیاهی روز-تاریکی شب-ما این رخوت را تقسیم می کنیم
در با سروصدا باز میشود اما افتابی به درون نمیتابد
قلبهای سیاه تیرگی را هراسان می کنند اما افتابی به درون نمی تابد
نه افتابی به درون نمی تابد
نه افتابی نمی تابد
 
انچه من احساس کرده ام انچه من شناخته ام
صفحات را برمیگرداند سنگ را برمیگرداند
پشت در-ایا باید در را برایت باز کنم
 
انچه من احساس کرده ام انچه من شناخته ام
بیمار و خسته به تنهایی می ایستم
ممکن است انجا باشی؟چرا که من تنها کسی هستم که منتظر تو است
یا تو هم نابخشوده ای؟
 
کنار من دراز بکش-اسیبی نخواهی دید سوگند میخورم
او مرا دوست ندارد او مرا همچنان دوست دارد اما هرگز دوباره دوست نخواهد داشت
او کنار من دراز می کشد اما هنگامیکه من رفته ام او همچنان انجا خواهد بود
قلبهای سیاه فولاد تیره را هراسان میکنند بله هنگامیکه من رفته ام او (همچنان)انجا خواهد بود
هنگامیکه من رفته ام او (همچنان)انجا خواهد بود
یقین دارم او انجا خواهد بود
 
انچه من احساس کرده ام انچه من شناخته ام
صفحات را برمیگرداند سنگ را برمیگرداند
پشت در-ایا باید در را برایت باز کنم
 
انچه من احساس کرده ام انچه من شناخته ام
بیمار و خسته به تنهایی می ایستم
ممکن است انجا باشی؟چرا که من تنها کسی هستم که منتظر تو است
یا تو هم نابخشوده ای؟
 
کنار من دراز بکش بگو من چه کرده ام
در بسته است چشمانت هم همینطور
اما اکنون خورشید را میبینم اکنون خورشید را میبینم
بله اکنون خورشید را میبینم
 
انچه من احساس کرده ام انچه من شناخته ام
صفحات را برمیگرداند سنگ را برمیگرداند
پشت در-ایا باید در را برایت باز کنم
 
انچه من احساس کرده ام انچه من شناخته ام
ام بسیار بیمار و خسته به تنهایی می ایستم
ممکن است انجا باشی؟چرا که من تنها کسی هستم که منتظر است
کسی که منتظر تو است
 
اه انچه من احساس کرده ام انچه من شناخته ام
صفحات را برمیگرداند سنگ را برمیگرداند
پشت در-ایا باید در را برایت باز کنم
پس من تورا نابخشوده خطاب میکنم
 
اه انچه من احساس کرده ام
اه انچه من شناخته ام
 
این کلید را برمیدارم
و ان را در تو دفن می کنم
چون تو هم نابخشوده هستی
 
هرگز ازاد نیستی
هرگز مثل من نیستی
چون تو هم نابخشوده هستی
 
Submetido por yasi em Quarta-feira, 21/09/2011 - 08:10
Agradeceu 17 vezes
Convidados agradeceram 17 vezes
Inglês

The Unforgiven II

Lay beside me, tell me what they've done
Speak the words I want to hear, to make my demons run
The door is locked now, but it's open if you're true
If you can understand the me, than I can understand the you.
 
Lay beside me, under wicked sky
Through black of day, dark of night, we share this pair of lives
The door cracks open, but there's no sun shining through
 

Mais

Por favor, ajuda a traduzir "The Unforgiven II"
UsuárioPostado à
Armageddon684 anos 48 semanas
3
Comentários