راهی به ابدیت (Way to eternity )

Latim

Way to eternity

...quem quaerimus adjutorem, nisi te, Domine...
Sancte Deus, Sancte fortis, Sancte
misericors Salvator, amarae morti ne tradas nos

Submetido por masih em Domingo, 21/08/2011 - 23:29
 Tentar alinhar
Persa translation

راهی به ابدیت

ما به دنبال یک کمک کننده هستیم،اگر تو نه،پادشاه...
خدای الهی،پاینده ی مقدس،خدای بخشنده
نجات دهنده،ما را آگاهانه به دست مرگ بسپار

Submetido por masih em Domingo, 21/08/2011 - 23:34
Mais traduções de "Way to eternity "
Latim → Persa - masih
5
UsuárioPostado à
mahsa4 anos 14 semanas
5
Comentários