راهی به ابدیت

Latim

Way to eternity

...quem quaerimus adjutorem, nisi te, Domine...
Sancte Deus, Sancte fortis, Sancte
misericors Salvator, amarae morti ne tradas nos

Submetido por masih em Domingo, 21/08/2011 - 23:29
 Tentar alinhar
Persa translation

راهی به ابدیت

ما به دنبال یک کمک کننده هستیم،اگر تو نه،پادشاه...
خدای الهی،پاینده ی مقدس،خدای بخشنده
نجات دهنده،ما را آگاهانه به دست مرگ بسپار

Submetido por masih em Domingo, 21/08/2011 - 23:34
Mais traduções de "Way to eternity "
Latim → Persa - masih
5
UsuárioPostado à
mahsa4 anos 6 semanas
5
Comentários