راهی به ابدیت (Way to eternity)

Latim

Way to eternity

...quem quaerimus adjutorem, nisi te, Domine...
Sancte Deus, Sancte fortis, Sancte
misericors Salvator, amarae morti ne tradas nos
 
Submetido por masih em Domingo, 21/08/2011 - 23:29
Last edited by Green_Sattva on Quarta-feira, 29/06/2016 - 12:17
Align paragraphs
Persa translation

راهی به ابدیت

ما به دنبال یک کمک کننده هستیم،اگر تو نه،پادشاه...
خدای الهی،پاینده ی مقدس،خدای بخشنده
نجات دهنده،ما را آگاهانه به دست مرگ بسپار
 
Submetido por masih em Domingo, 21/08/2011 - 23:34
UsuárioPostado à
mahsa5 anos 21 semanas
5
Comentários