هر آنچه می خواهی (What You Want)

Inglês

What You Want

 

Do what you what you want,
If you have a dream for better
Do what you what you want
Till you don't want it anymore
(remember who you really are)
Do what you what you want,
Your world's closing in on you now
(it isn't over)
Stand and face the unknown
(got to remember who you really are)
Every heart in my hands like a pale reflection

Hello, hello remember me?
I'm everything you can't control
Somewhere beyond the pain
There must be a way
To believe we can break through

Do what you what you want,
You don't have to lay your life down
(it isn't over)
Do what you what you want
Till you find what you're looking for
(got to remember who you really are)
But every hour slipping by screams
That I have failed you

Hello, hello remember me?
I'm everything you can't control
Somewhere beyond the pain
There must be a way to believe
Hello, hello remember me?
I'm everything you can't control
Somewhere beyond the pain
There must be a way to believe

There's still time
Close your eyes
Only love will guide you home
Tear down the walls and free your soul
Till we crash
We're forever spiraling down, down, down, down

Hello, hello, it's only me
Infecting everything you love
Somewhere beyond the pain
There must be a way to believe
Hello, hello remember me?
I'm everything you can't control
Somewhere beyond the pain
There must be a way to learn forgiveness
Hello, hello remember me?
I'm everything you can't control
Somewhere beyond the pain
There must be a way
To believe we can break through

Submetido por boki93 em Domingo, 14/08/2011 - 22:07
See video
 Tentar alinhar
Persa translation

هر آنچه می خواهی

Versões: #1#2

هر آنچه می خواهی بکن
اگر رویایی برای بهتر شدن داری
هر آنچه می خواهی بکن
آنقدر که دیگر نخواهی اش
(به یاد داشته باش که کی هستی)
هر آنچه می خواهی بکن
دنیایت تو را در بر گرفته
(این پایان نیست)
بایست و با ناشناخته روبرو شو
(باید به یاد داشته باشی که کی هستی)
قلبها در دستان من مانند انوار رنگ پریده ای آرمیده اند

سلام، من را که به یاد داری؟
من همه آن چیزهایی هستم که از اختیارت خارج است
جایی فراتر از درد
باید راهی باشد
برای بیرون شکستن از اینجا

هر آنچه می خواهی بکن
نیازی نیست زندگی ات را بیهوده رها کنی
(این پایان نیست)
هر آنچه می خواهی بکن
آنقدر که آنچه به دنبالش بودی را بیابی
(باید به یاد داشته باشی که کی هستی)
ولی هر ساعت اینگونه از کف می رود
فریاد زنان که من نتوانستم تو را اجابت کنم

سلام، من را که به یاد داری؟
من همه آن چیزهایی هستم که از اختیارت خارج است
جایی فراتر از درد
باید راهی باشد برای باور کردن

هنوز زمان باقیست
چشمهایت را ببند
تنها مهر تو را به سرمنزل می رساند
دیوارها را درهم بشکن و روحت را رها کن
تا زمانی که به زمین برخورد کنیم
همواره در حال سقوطیم-چرخان و چرخان

سلام، این منم
که هر آنچه دوست داری را به خود آلوده می کنم
جایی فراتر از درد
باید راهی باشد برای باور کردن
سلام، من را که به یاد داری؟
من همه آن چیزهایی هستم که از اختیارت خارج است
جایی فراتر از درد
باید راهی باشد برای آموختن بخشش
سلام، من را که به یاد داری؟
من همه آن چیزهایی هستم که از اختیارت خارج است
جایی فراتر از درد
باید راهی باشد تا باور کرد که میتوانیم رها شویم

Submetido por persian scent em Domingo, 08/04/2012 - 17:57
Agradeceu 1 vez
Convidados agradeceram 1 vez
UsuárioPostado à
Tahmineh.Evanescence3 anos 21 semanas
1
Comentários