ما کجاییم در اخر؟ (¿A dónde vamos a parar?)

Spaniolă

¿A dónde vamos a parar?

Ya ves, siempre acabamos así
Solo haciéndonos sufrir
Por no evitar discutir
Por no evitar discutir.

Por qué, ya no podemos hablar
Sin una guerra, empezar?
Y la queremos ganar
Y la queremos ganar.

A dónde vamos a parar?
Con esta hiriente y absurda actitud
Démosle paso a la humildad,
Y vamos a la intimidad,
De nuestras almas en total plenitud.

A dónde vamos a parar?
Cayendo siempre en el mismo error,
Dándole siempre más valor, A donde vamos a parar?
A todo, menos al amor,
Que no nos deja separar.

Tal vez, por lo que fue nuestro ayer
Nos cuesta tanto ceder
Y eso nos duele aprender
Y eso nos duele aprender.

A dónde vamos a parar?
Con esta hiriente y absurda actitud
Démosle paso a la humildad
Y vamos a la intimidad
De nuestras almas en total plenitud.

A dónde vamos a parar?
Cayendo siempre en el mismo error
Dándole siempre más valor
A todo, menos al amor
Que hoy no nos deja separar.

Postat de butterflymoon la Joi, 16/12/2010 - 20:26
Last edited by carnivorous_lamb on Luni, 20/07/2015 - 00:52
See video
Try to align
traducere în Persană

ما کجاییم در اخر؟

شما میبینید,ما دوست داریم اینطوری بالا بریم در آخر
فقط ساختن یکدیگر به درد کشیدن
زیرا که ازمابحث کردن اجتناب می کنیم
زیرا که ازمابحث کردن اجتناب می کنیم

چراما نمیتونبم چیز دیگه ای بگیم
بدون اینکه بجنگیم
آنوقت ما میخواهیم که ببریم؟
آنوقت ما میخواهیم که ببریم؟

ما کجاییم در اخر؟
با این نگاه و نگرش پوچ
بریم با هم باشیم با این تواضع
بریم و کامل با هم باشیم
صمیمیت سکنه مان

ما کجاییم در اخر؟
همان همیشه ساختن اشتباه می کند
بیشتر ارزش به همه چیز می دهد
استثنا بکنید که دوست بدارند که آیا اجازه بدهید جدا از هم باشي

احتمالاً بدین دلیل آنچه مان دیروز بود
این مشکل برای ما است بدهند در
و این سخت برای ما است یاد بگیرند
و این سخت برای ما است یاد بگیرند
ما کجاییم در اخر؟

با این نگاه و نگرش پوچ
بریم با هم باشیم با این تواضع
بریم و کامل با هم باشیم
صمیمیت سکنه مان

ما کجاییم در اخر؟
همان همیشه ساختن اشتباه می کند
بیشتر ارزش به همه چیز می دهد
استثنا بکنید که دوست بدارند که آیا اجازه بدهید جدا از هم باشي

Postat de radraha la Joi, 22/03/2012 - 10:47
Comentariile autorului:

شما میبینید,ما دوست داریم اینطوری بالا بریم در آخر
فقط ساختن یکدیگر به درد کشیدن
زیرا که ازمابحث کردن اجتناب می کنیم
زیرا که ازمابحث کردن اجتناب می کنیم

چراما نمیتونبم چیز دیگه ای بگیم
بدون اینکه بجنگیم
آنوقت ما میخواهیم که ببریم؟
آنوقت ما میخواهیم که ببریم؟

ما کجاییم در اخر؟
با این نگاه و نگرش پوچ
بریم با هم باشیم با این تواضع
بریم و کامل با هم باشیم
صمیمیت سکنه مان

ما کجاییم در اخر؟
همان همیشه ساختن اشتباه می کند
بیشتر ارزش به همه چیز می دهد
استثنا بکنید که دوست بدارند که آیا اجازه بدهید جدا از هم باشي

احتمالاً بدین دلیل آنچه مان دیروز بود
این مشکل برای ما است بدهند در
و این سخت برای ما است یاد بگیرند
و این سخت برای ما است یاد بگیرند
ما کجاییم در اخر؟

با این نگاه و نگرش پوچ
بریم با هم باشیم با این تواضع
بریم و کامل با هم باشیم
صمیمیت سکنه مان

ما کجاییم در اخر؟
همان همیشه ساختن اشتباه می کند
بیشتر ارزش به همه چیز می دهد
استثنا بکنید که دوست بدارند که آیا اجازه بدهید جدا از هم باشي

Comentarii