همه چیز می سوزه (Everything Burns)

Engleză

Everything Burns

She sits in her corner, singing herself to sleep.
Wrapped in all of the promises that no one seems to keep.
She no longer cries to herself,
no tears left to wash away.
Just diaries of empty pages...
Feelings gone astray.
But she will sing...

'til everything burns.
While everyone screams,
burning their lies, burning my dreams.
All of this hate and all of this pain...
I'll burn it all down as my anger reigns.
'til everything burns.

Ooh, oh

Walking through life unnoticed,
knowing that no one cares.
Too consumed in their masquerade,
no one sees her there
and still she sings...

'til everything burns.
While everyone screams,
burning their lies, burning my dreams.
All of this hate and all of this pain...
I'll burn it all down as my anger reigns.
'til everything burns.

Everything burns,
everything burns,
everything burns...

Watching it all fade away.
All fade away.
Everyone screams.
Everyone screams.

(Watching it all fade away)
Oooh, ooh...
While everyone screams,
burning down lies...

Burning my dreams.
All of this hate and all of this pain...
I'll burn it all down as my anger reigns
'til everything burns.
Everything burns.

Watching it all fade away
Oooh, ooh...
Everything burns.

Watching it all fade away.

Postat de maia la Marţi, 23/08/2011 - 17:40
Last edited by crimson_antics on Sâmbătă, 15/03/2014 - 22:25
See video
Try to align
traducere în Persană

همه چیز می سوزه

او تنها نشسته است

با خودش آواز می خواند تا بخوابد

با یاد قول و قرار هایی پیچیده

که به نظر می آید به هیچ کدامشان عمل نشده است

او دیگر برای خودش گریه نمی کند

هیچ اشکی برای شستشو ی گونه هایش نمی آید

فقط یادداشت های کاغذ های سفید باقی مانده اند!

احساسات گمراه کننده اند

اما او می خواند...

تا این که همه چیز بسوزد

تا این که همه جیغ بکشند

دروغ هایشان را می سوزانم

رؤیا هایم را می سوزانم

تمام این نفرت ها

و تمام این درد ها

همه را خواهم سوزاند

به خاطر این که خشم در چشمانم موج می زند

تا این که همه چیز بسوزد...

بی توجه در مسیر زندگی قدم بر می دارد

می داند که هیچ کس مراقب او نیست

کلی سعی می کند تا تغییر کند

اما هیچ کس او را آن جا نمی بیند

و او هم چنان می خواند...

تا این که همه چیز بسوزد

تا این که همه جیغ بکشند

دروغ هایشان را می سوزانم

رؤیا هایم را می سوزانم

تمام این نفرت ها

و تمام این درد ها

همه را خواهم سوزاند

به خاطر این که خشم در چشمانم موج می زند

تا این که همه چیز بسوزد...

تا این که همه چیز بسوزد

همه چیز بسوزد

محو شدنشان را تماشا می کنم

همه جیغ می کشند

و من محو شدنشان را تماشا می کنم

وقتی همه جیغ می کشند

دروغ هایشان را می سوزانم

رؤیا هایم را می سوزانم

تمام این نفرت ها

و تمام این درد ها

همه را خواهم سوزاند

به خاطر این که خشم در چشمانم موج می زند

تا این که همه چیز بسوزد

همه چیز بسوزد

محو شدنشان را تماشا می کنم

همه چیز می سوزد

و من محو شدنشان را تماشا می کنم

Postat de edris1000 la Joi, 05/01/2012 - 18:54
3 (de) mulțumiri
Utilizator Înainte cu
11353 ani 46 de săptămâni
Guests thanked 2 times
Comentarii