هيس هيس (Hush Hush)

traducere în Persană

هيس هيس

هرگز نميخواستم قوي باشي
هرگز نميخواستم اشتباهاتم رو گوشزد كني
هرگز به درد احتياج نداشتم، هرگز به قدرت احتياج نداشتم
عشقم به تو به اندازه كافي قوي بود كه بدوني
هرگز به قضاوت هاي تو احتياجي نداشتم
هرگز نميخواستم در مورد كارهايي كه كردم ازم سوال بپرسي
هرگز كمك نخواستم، مواظب خودم هستم
نميدونم چرا فكر ميكني كنترل منو بدست گرفتي
براي گفتگو كمي ديره
چيزي نيست كه بگي
چشمهام درد ميكنه، دستهام ميلرزه
پس بهم نگاه كن و بهم گوش بده چون
منم نميخوام، يه دقيقه ديگه بمونم
نميخوام، كلمه اي حرف بزني
هيس، هيس، هيس، هيس
هيچ راه ديگه اي نيست، حرف آخر رو ميگم چون
منم نميخوام، ديگه اينكار رو بكنم
تو رو نميخوام، چيزي براي گفتن باقي نمونده
هيس، هيس، هيس، هيس
قبلا حرف زدم، عشقمون شكسته
عزيزم هيس، هيس
هرگز به تصحيحات تو در هر چيزي
از كاري كه ميكردم تا چيزي كه ميگفتم احتياج نداشتم
هرگز به حرف احتياجي نداشتم
هرگز به درد احتياجي نداشتم
هرگز نميخواستم هرروز اونجا باشي
متاسفم كه رهات كردم
از هر چيزي كه ميخواستم وقتي كه تو باهام كنار ميومدي
اما هرگز زده، شكسته يا شكست خورده نشدم
ميدونم كه كنار تو به من متعلق نيست
كمي براي توضيح ديره
كاري نيست كه بتوني بكني
چشمهام درد ميكنه، دستهام ميلرزه
پس وقتي حرف ميزنم گوش ميكني
عزيزم
اول ترسيده بودم، از ترس خشك شده بودم
فكر ميكردم بدون تو در كنارم نميتونم زندگي كنم
اما شبها رو با فكر اينكه در حقم اشتباه كردي گذروندم
اما قوي شدم، ياد گرفتم چطور ادامه بدم
هيس، هيس، هيس، هيس
قبلا گفتم، عشقمون شكسته
اوه نه، من نه
زنده ميمونم
تا زماني كه عاشق شدن رو ياد بگيرم
ميدونم كه زنده ميمونم
همه عمرم رو به زندگي دادم
همه عشقم رو دادم
و زنده ميمونم
زنده ميمونم
هي، هي
 
Postat de orkideh la Luni, 09/04/2012 - 13:49
8 (de) mulțumiri
Guests thanked 8 times
Engleză

Hush Hush

I never needed you to be strong
I never needed you for pointing out my wrongs
I never needed pain, I never needed strength
My love for you was strong enough you should have known
 
I never needed you for judgements
I never needed you to question what I spent
I never ask for help, I take care of myself,
 

Mai multe

Comentarii