زنده خواهم ماند (I Will Survive)

traducere în Persană

زنده خواهم ماند

Versiuni: #1#2
آن اوایل، می ترسیدم
مثل سنگ شده بودم
 
فکر می کردم وقتی کنارم نباشی،
نمی توانم رنده بمانم
 
اما شب های زیادی را پشت سر گذاشتم
و درباره ی این که چگونه مرا به اشتباه انداختی، فکر کردم
 
پس از آن، قوی شدم
و یاد گرفتم چگونه تنها بمانم
 
و وقتی از دوردست ها برگشتی
 
آمدم تا تو را ببینم
ولی با نگاه غمگینت مواجه شدم
 
آن قفل های لعنتی را باید عوض می کردم!
باید کلید هایت را می گرفتم!
 
برای یک بار هم که شده، باید می دانستم که
برگشته ای تا آزارم بدهی
 
همین حالا برو بیرون
همین حالا برگرد
چون این جا دیگر کسی به تو خوش آمد نمی گوید
 
تو همان کسی هستی که می خواست با خداحافظی، به من صدمه بزند؟
فکر می کنی فرو ریخته ام؟
یا که فکر می کنی ( بدون تو ) مرده ام؟
 
نه! زنده می مانم
از زمانی که یاد گرفته ام چگونه عشق بورزم،
می دانم که زنده خواهم ماند
 
تمام هستی ام را وقف زندگی کرده ام
با تمام وجود عشق ورزیده ام
و زنده خواهم ماند
 
برای این که از هم گسسته نشوم،
تمام زورم را زدم
 
سخت تلاش کردم
تا قلب شکسته ام را مداوا کنم
 
و شب های زیادی را سپری کردم
در حالی که برای خودم تاسف می خوردم
 
عادت داشتم گریه کنم
اما حالا سرم را بالا می گیرم
 
و تو مرا می بینی
که تغییر کرده ام
 
من آن فرد مقید و محقر نیستم
که همچنان به تو عشق می ورزد
 
و حالا احساس می کنی که رها شده ای
و از من انتظار داری که با کس دیگری نباشم
 
ولی من تمام عشقم را برای کسی نگه داشته ام،
که عاشقم باشد
 
همین حالا برو بیرون
همین حالا برگرد
چون این جا دیگر کسی به تو خوش آمد نمی گوید
 
تو همان کسی هستی که می خواست با خداحافظی، به من صدمه بزند؟
فکر می کنی فرو ریخته ام؟
یا که فکر می کنی ( بدون تو ) مرده ام؟
 
نه! زنده می مانم
از زمانی که یاد گرفته ام چگونه عشق بورزم،
می دانم که زنده خواهم ماند
 
تمام هستی ام را وقف زندگی کرده ام
با تمام وجود عشق ورزیده ام
و زنده خواهم ماند
 
Postat de edris1000 la Joi, 05/01/2012 - 19:04
10 (de) mulțumiri
UtilizatorÎnainte cu
art_mhz200331 de săptămâni 3 zile
nazi_mg4 ani 28 de săptămâni
11355 ani 12 săptămâni
Guests thanked 7 times
Engleză

I Will Survive

At first I was afraid
I was petrified
Kept thinking I could never live
Without you by my side
But then I spent so many nights
Thinking how you did me wrong
And I grew strong
And I learned how to get along
 

Mai multe

UtilizatorPostat acum
11355 ani 12 săptămâni
5
Comentarii