سقوط یک مرد

Engleză

Man Down

I didn't mean to end his life
I know it wasn't right
I can't even sleep at night
Can't get it out my mind
I need to get outta sight
'Fore I end up behind bars

What started out as a simple altercation
Turned into a real sticky situation
Me just thinking on the time
That I'm facing makes me wanna cry

[pre-hook]
'Cause I didn't mean to hurt him
Coulda been somebody's son
And I took his heart when
I pulled out that gun
Rum bum bum bum (x3)
Man down
Rum bum bum bum (x3)
Man down

[hook]
Oh mama, mama, mama
I just shot a man down
In central station
In front of a big ol' crowd
Oh Why Oh Why
Oh mama, mama, mama
I just shot a man down
In central station

Little .22
I call her Peggy Sue
And she fits right down in my shoes
What you expect me to do
If you're playin' me for a fool?
I will lose my cool
And reach for my fire arm
I didn't mean to lay him down
But it's too late to turn back now
Don't know what I was thinking
Now he's no longer living
So I'm 'bout to leave town

[pre-hook, hook]

Can you hear me now?

Said I never thought I'd do it
Never thought I'd do it
Never thought I'd do it

Oh gosh, whatever happened to me
Ever happened to me
Ever happened to me

Why did I pull the trigga
Pull the trigga
Pull the trigga - boom

And end a ni**a
End a ni**a's life so soon

When me pull the trigga
Pull the trigga
Pull it pon you

Somebody, tell me what I'm gonna
What I'm gonna do

Rum bum bum bum (x3)
Me say one man down

And when me say
Rum bum bum bum (x3)
Then me went downtown

'Cause now I am a criminal, criminal, criminal
Oh Lawd of mercy, now I am a criminal
Man down
Tell the judge please give me minimal
Run out of town
None of them can see me now, see me now

[hook]

Videoclip
See video
Try to align
Persană

سقوط یک مرد

قصد نداشتم به زندگی اش پایان دهم

می دانم کارم صحیح نبود

قصد نداشتم به زندگی اش پایان دهم

می دانم کارم صحیح نبود

حتی شب ها نمیتوانم بخوابم

نمی توانم این را از ذهنم بیرون کنم

نیاز دارم تا مدتی خارج از دید باشم

قبل از این که پشت بار دیسکو، به قائله خاتمه دهم

آن چه در ابتدا به عنوان یک مجادله ساده شروع شد،

به وضعیتی دشوار تبدیل شد

من فقط به زمان رویارویی می اندیشم

و این سبب می شود که بخواهم گریه کنم

به این خاطر که من قصد نداشتم به او صدمه بزنم

مطمئنا او فرزند کسی بوده است

و من وقتی که ماشه ی تفنگ را کشیدم،

قلبش را تصاحب کردم

بوم بوم بوم

سقوط مرد

بوم بوم بوم

سقوط مرد

وای، مادر!

من باعث سقوط یک مرد شدم

در ایستگاه مرکزی

درست مقابل جمعیت

وای، چرا؟

وای، مادر!

من باعث سقوط یک مرد شدم

در ایستگاه مرکزی

این بار بیست و دوم است

که او را "پگی سو" صدا می زنم

وقتی که او پا تو کفش من می کند،

از من انتظار دارید چه کنم؟

اگر مرا احمق فرض کرده ای و به بازی گرفته ای،

من هم خونسردی ام را از دست می دهم

و آنگاه آغوش آتشینم نصیبت می شود ( روی سگم بالا می آد!!! )

نمی خواستم او را زمین بزنم

ولی حالا برای بازگشت خیلی دیر است

نمیدانی که درباره ی چه فکر می کردم

او دیگر زنده نیست!

و من می خواهم شهر را ترک کنم

به این خاطر که من قصد نداشتم به او صدمه بزنم

مطمئنا او فرزند کسی بوده است

و من وقتی که ماشه ی تفنگ را کشیدم،

قلبش را تصاحب کردم

بوم بوم بوم

سقوط مرد

بوم بوم بوم

سقوط مرد

وای، مادر!

من باعث سقوط یک مرد شدم

در ایستگاه مرکزی

درست مقابل جمعیت

وای، چرا؟

وای، مادر!

من باعث سقوط یک مرد شدم

در ایستگاه مرکزی

ببین! هیچ گاه فکر نمیکردم که این کار را انجام خواهم داد

هیچ گاه فکر نمیکردم که این کار را انجام خواهم داد

هیچ گاه فکر نمیکردم که این کار را انجام خواهم داد

چه اتفاقی برای من افتاده است؟

چه اتفاقی برای من افتاده است؟

چه اتفاقی برای من افتاده است؟

چرا ماشه را کشیدم؟

چرا ماشه را کشیدم؟ چرا ماشه را کشیدم؟ بــــــــــــــــــــوم!

و به زودی پایان یک زندگی فرا خواهد رسید

وقتی که ماشه را کشیدم، وقتی که ماشه را کشیدم، آن را به سمت تو کشیدم،

یکی به من گفت که من چه کار دارم می کنم؟

بوم، بــــــــــــــــــــوم، بوم

آن ها گفتند که مردی سقوط کرده است ( شکست عشقی خورده است )

بوم، بــــــــــــــــــــوم، بوم

و من به مرکز شهر فرار کردم

برای این که من حالا یک جنایتکارم

خداوندا! ممنون! حالا من یک جنایتکارم!

مردی شکست خورده است

از قاضی خواهش کنید که در مجازاتم تخفیف قائل شود

از شهر فرار می کنم و به [ ] می روم

وای، مادر!

من باعث سقوط یک مرد شدم

در ایستگاه مرکزی

درست مقابل جمعیت

وای، چرا؟

وای، مادر!

من باعث سقوط یک مرد شدم

در ایستگاه مرکزی

Translated to Persian by Reza Mezerji

Postat de edris1000 la Miercuri, 25/01/2012 - 18:36
6 (de) mulțumiri
Utilizator Înainte cu
Miley_Lovato2 ani 51 de săptămâni
Guests thanked 5 times
3
Clasificarea ta: Nimic Media: 3 (1 vot)
UtilizatorPostat acum
Miley_Lovato2 ani 51 de săptămâni
3
Comentarii