بیشتر از کافی (More Than Enough )

Engleză

More Than Enough

Verse:
Jehovah Jireh, my provider
You're more than enough for me.
Jehovah Rapha, You're my healer,
by Your stripes, I have been set free.
 
Jehovah Shamma, You are with me
and You supply all of my needs;
You are more than enough,
You are much more than enough,
You are more than enough for me.
 
Chorus 1:
Jehovah Jireh, my provider
You are more than enough for me.
Jehovah Rapha, You're my healer,
by Your stripes, I've been set free.
 
Jehovah Shamma, You are with me,
You supply all my needs;
 
You're more than enough,
more than enough,
more than enough for me.
 
Chorus 2:
Jehovah Jireh, my provider
You are more than enough for me.
Jehovah Rapha, You're my healer,
by Your stripes, I've been set free.
 
Jehovah Shamma, You are with me,
You supply all my needs;
You are...
 
Vamp:
More than enough,
more than enough.
 
Ending:
More than enough for me.
 
Postat de yanick Dutes la Miercuri, 21/09/2011 - 07:19
videoem: 
Align paragraphs
traducere în Persană

بیشتر از کافی

جهوا جیره، تامین کننده ی من
تو از کافی برای من بیشتری
جهوا رافا، تو تسکین بخش من هستی
بوسیله ی باریکه های تو، من آزاد شده ام
 
جهوا شما، تو با من هستی
تو تمام نیاز هام رو تامین می کنی
تو بیشتر از کافی هستی
تو خیلی بیشتر از کافی هستی
تو بثشتر از کافی هستی
 
جهوا جیره، تامین کننده ی من
تو از کافی برای من بیشتری
جهوا رافا، تو تسکین بخش من هستی
بوسیله ی باریکه های تو، من آزاد شده ام
 
جهوا شما، تو با من هستی
تو تمام نیاز هام رو تامین می کنی
تو بیشتر از کافی هستی
تو خیلی بیشتر از کافی هستی
تو بثشتر از کافی هستی
 
Postat de ronak-19 la Vineri, 10/08/2012 - 09:05
Added in reply to request by sarladue
Te rugăm să ajuți la traducerea cântecului „More Than Enough ”
Comentarii