پایان خوش من (My Happy Ending)

Engleză

My Happy Ending

So much for my happy ending
 
So much for my happy ending
 
Let’s talk this over
It’s not like we’re dead
Was it something I did?
Was it something you said?
Don’t leave me hangin’
In a city so dead
Held up so high
On such a breakable thread (breakable thread)
You were all the things I thought I knew
And I thought we could be
 
You were everything, everything that I wanted
We were meant to be, supposed to be, but we lost it, but we lost it
All the memories, so close to me, just fade away
All this time you were pretending
So much for my happy ending
 
So much for my happy ending
 
You’ve got your dumb friends
I know what they say
They tell you I’m difficult
But so are they
But they don’t know me
Do they even know you?
All the things you hide from me
All the shit that you do,
All the shit that you do
You were all the things I thought I knew
And I thought we could be
 
You were everything, everything that I wanted, everything that I wanted
We were meant to be, supposed to be, but we lost it, but we lost it
All the memories, so close to me, just fade away
All this time you were pretending
So much for my happy ending
 
It’s nice to know that you were there
Thanks for acting like you cared
And making me feel like I was the only one
It’s nice to know we had it all
Thanks for watching as I fall
And letting me know we were done
 
He was everything, everything that I wanted
We were meant to be, supposed to be, but we lost it
All the memories, so close to me, just fade away
All this time you were pretending
So much for my happy ending
 
You were everything, everything that I wanted
We were meant to be, supposed to be, but we lost it
All the memories, so close to me, just fade away
All this time you were pretending
So much for my happy ending.
 
So much for my happy ending
 
So much for my happy ending
 
Ultima oară editat de Fary în data Joi, 05/11/2015 - 11:15
videoem: 
Aliniază paragrafe
traducere în Persană

پایان خوش من

برای پایان خوش من
 
برای پایان خوش من
 
بیا در موردش بحث کنیم
اینطوری مثل مرده ها به نظر نمیرسیم
آیا کاری بود که من انجام دادم؟
یا چیزی بود که تو گفتی؟
من رو آویزون نگه ندار
توی شهری که مرده
خیلی زیاد وقفه داشتم
روی چنین ریسمان غیر قابل اعتمادی - که ممکنه پاره بشه
تو تمام چیزهایی بودی که فکر میکردم میدونم
و من فکر میکردم ما میتونیم باشیم
 
تو همه چیز، همه چیزی بودی که من میخواستم
ما باید با هم بودیم،این رو تصور میکردیم، ولی از دستش دادیم
تمام خاطرات نزدیکم، دارن محو میشن
تمام این مدت تو تظاهر میکردی
برای پایان خوش من
 
برای پایان خوش من
 
تو دوستان احمق خودت رو داری
میدونم اونها چی میگن
میگن من پر دردسر و سخت هستم
اما اونها هم هستند
اما اونها منو نمیشناسن
به نظرت اونها تو رو هم میشناسن؟
تمام چیزهایی که تو از من پنهان میکنی
تمام خطاهایی که انجام میدی
تمام خطاهایی که انجام میدی
تو تمام چیزهایی بودی که فکر میکردم میدونم
و من فکر میکردم ما میتونیم باشیم
 
تو همه چیز، همه چیزی بودی که من میخواستم
ما باید با هم بودیم،این رو تصور میکردیم، ولی از دستش دادیم
تمام خاطرات نزدیکم، دارن محو میشن
تمام این مدت تو تظاهر میکردی
برای پایان خوش من
 
خوبه که میدونم اونجا بودی - خوبه که دیدمت
خوبه که طوری رفتار کردی که انگار اهمیت میدی
و کاری کردی که احساس کنم تنها کسی هستم -که توی زندگیت بودم
خوشحالم که همه‌اش رو داشتیم - اشاره به گذشته
ممنونم که سقوط من رو میبینی
و اجازه میدی بدونم که دیگه - کارمون - تموم شده
 
او همه چیز، همه چیزی بود که من میخواستم
ما باید با هم بودیم،این رو تصور میکردیم، ولی از دستش دادیم
تمام خاطرات نزدیکم، دارن محو میشن
تمام این مدت تو تظاهر میکردی
برای پایان خوش من
 
تو همه چیز، همه چیزی بودی که من میخواستم
ما باید با هم بودیم،این رو تصور میکردیم، ولی از دستش دادیم
تمام خاطرات نزدیکم، دارن محو میشن
تمام این مدت تو تظاهر میکردی
برای پایان خوش من
 
Postat de mehrdaad la Sâmbătă, 23/06/2012 - 18:59
Comentarii