اکتبر (October)

Engleză

October

 

I can't run anymore
I fall before you
Here I am
I have nothing left
Though I've tried to forget,
You're all that I am
Take me home
I'm through fighting it

Broken,
Lifeless,
I give up
You're my only strength.
Without you,
I can't go on,
Anymore,
Ever again

My only hope,
(All the times I've tried to run)
My only peace,
(To walk away from you)
My only joy,
My only strength,
(I fall into your abounding grace)
My only power,
My only life,
(And love is where I am)
My only love

I can't run anymore,
I give myself to you
I'm sorry
I'm sorry
In all my bitterness,
I ignored
All that's real and true
All I need is you
When night falls on me,
I'll not close my eyes
I'm too alive,
And you're too strong
I can't lie anymore
I fall down before you
I'm sorry
I'm sorry

My only hope,
(All the times I've tried to run)
My only peace,
(To walk away from you)
My only joy,
My only strength,
(I fall into your abounding grace)
My only power,
My only life,
(And love is where I am)
My only love

Constantly ignoring
The pain consuming me
But this time it's cut too deep
I'll never stray again

My only hope,
(All the times I've tried to run)
My only peace,
(To walk away from you)
My only joy,
My only strength,
(I fall into your abounding grace)
My only power,
My only life,
(And love is where I am)
My only love

My only hope,
(All the times I've tried to run)
My only peace,
(To walk away from you)
My only joy,
My only strength,
(I fall into your abounding grace)
My only power,
My only life,
(And love is where I am)
My only love

Postat de MincheKamikazi la Marţi, 17/08/2010 - 15:09
Last edited by Miley_Lovato on Luni, 24/06/2013 - 09:28
See video
Try to align
traducere în Persană

اکتبر

Versiuni: #1#2

دیگه نمیتونم بدوم
من قبل از تو می افتم
من اینجام
چیزی برای من باقی نمونده
با وجود ایکه تلاش کردم تا فراموش کنم
که تو تموم وجود من هستی
من رو به خونه ببر
من دارم باهاش میجنگم

شکسته
بی روح
تسلیم میشم
تو تنها (منبع) قدرت من هستی
بدون تو
دیگه
نمیتونم پیش برم
دوباره

تنها امید من
(همیشه تلاش کردم تا فرار کنم)
تنها آرامش من
(تا از تودور بشم)
تنها خوشی من
تنها (منبع) قدرت من
(من توی زیبایی سرشار تو سقوط میکنم)
تنها قدرت من
تنها روح و عمر من
(و عشق جاییه که من در اون هستم)
تنها عشق من

دیگه نمیتونم بدوم
من خودم رو به تو تقدیم میکنم
متاسفم
متاسفم
توی تموم تلخی وجود من
من واقعیت ها و چیزهای درست رو
نادیده گرفتم
فقط به تو نیاز دارم
وقتی شب من رو تسخیر میکنه
من چشم هام رو نخواهم بست
من بیش از حد زنده ام
و تو بیش از حد قدرتمندی
دیگه نمیتونم دروغ بگم
من قبل از تو می افتم
متاسفم
متاسفم

تنها امید من
(همیشه تلاش کردم تا فرار کنم)
تنها آرامش من
(تا از تودور بشم)
تنها خوشی من
تنها (منبع) قدرت من
(من توی زیبایی سرشار تو سقوط میکنم)
تنها قدرت من
تنها روح و عمر من
(و عشق جاییه که من در اون هستم)
تنها عشق من

همیشه دردی رو که من رو تلف میکنه
نادیده میگیری
اما این بار زخم (من ) خیلی عمیقه
من دیگه آواره نخواهم شد

تنها امید من
(همیشه تلاش کردم تا فرار کنم)
تنها آرامش من
(تا از تودور بشم)
تنها خوشی من
تنها (منبع) قدرت من
(من توی زیبایی سرشار تو سقوط میکنم)
تنها قدرت من
تنها روح و عمر من
(و عشق جاییه که من در اون هستم)
تنها عشق من

تنها امید من
(همیشه تلاش کردم تا فرار کنم)
تنها آرامش من
(تا از تودور بشم)
تنها خوشی من
تنها (منبع) قدرت من
(من توی زیبایی سرشار تو سقوط میکنم)
تنها قدرت من
تنها روح و عمر من
(و عشق جاییه که من در اون هستم)
تنها عشق من

Postat de minuch la Joi, 19/04/2012 - 16:01
1 (de) mulțumiri
Guests thanked 1 time
Comentarii