پسر بی ادب (Rude Boy)

Engleză

Rude Boy

Come here rude boy, boy, can you get it up?
Come here rude boy, boy, is you big enough?
Take it, take it, baby, baby
Take it, take it, love me, love me

Come here rude boy, boy, can you get it up?
Come here rude boy, boy, is you big enough?
Take it, take it, baby, baby
Take it, take it, love me, love me

Tonight I'mma let you be the captain
Tonight I'mma let you do your thing, yeah
Tonight I'mma let you be a rider
Giddy up, giddy up, giddy up babe

Tonight I'mma let it be fire
Tonight I'mma let you take me higher
Tonight baby, we can get it on
Yeah, we can get it on, yeah

Do you like it boy?
I wa-wa-want what you wa-wa-want
Give it to me, baby like boom boom boom
What I wa-wa-want is what you wa-wa-want
Na, na

Come here rude boy, boy, can you get it up?
Come here rude boy, boy, is you big enough?
Take it, take it, baby, baby
Take it, take it, love me, love me

Come here rude boy, boy, can you get it up?
Come here rude boy, boy, is you big enough?
Take it, take it, baby, baby
Take it, take it, love me, love me

Tonight I'mma give it to you harder
Tonight I'mma turn your body out
Relax, let me do it how I wanna
If you got it, I need it and I'mma put it down

Buckle up, I'mma give it to you stronger
Hands up, we can go a little longer
Tonight I'mma get a little crazy
Get a little crazy, baby

Do you like it boy?
I wa-wa-want what you wa-wa-want
Give it to me, baby like boom boom boom
What I wa-wa-want is what you wa-wa-want
Na, na

Come here rude boy, boy, can you get it up?
Come here rude boy, boy, is you big enough?
Take it, take it, baby, baby
Take it, take it, love me, love me

Come here rude boy, boy, can you get it up?
Come here rude boy, boy, is you big enough?
Take it, take it, baby, baby
Take it, take it, love me, love me

I like the way you touch me there
I like the way you pull my hair
Baby, if I don't feel it
I ain't faking, no, no

I like when you tell me kiss it here
I like when you tell me move it there
So giddy up, time to get it up
You say you a rude boy, show me what you got now

Come here right now
Take it, take it, baby, baby
Take it, take it, love me, love me

Come here rude boy, boy, can you get it up?
Come here rude boy, boy, is you big enough?
Take it, take it, baby, baby
Take it, take it, love me, love me

Come here rude boy, boy, can you get it up?
Come here rude boy, boy, is you big enough?
Take it, take it, baby, baby
Take it, take it, love me, love me
(Love me, love me)
(Love me, love me)
(Love me, love me)

Take it, take it, baby, baby
Take it, take it, love me, love me
(Love me, love me)
(Love me, love me)
(Love me, love me)

Take it, take it
Baby, baby
Take it, take it
Love me, love me

Postat de Ginada la Vineri, 26/11/2010 - 20:01
Comentariile autorului:

[ Rihanna Lyrics are found on www.songlyrics.com ]

See video
Try to align
traducere în Persană

پسر بی ادب

بیا اینجا پسر بی ادب، پسر، می توانی اونو بدست بیاری؟
بیا اینجا پسر بی ادب، پسر، واسه تو به اندازه کافی بزرگه؟
بگیرش، بگیرش، عزیزم، عزیزم
بگیرش، بگیرش، عاشقم باش، عاشقم باش

بیا اینجا پسر بی ادب، پسر، می توانی اونو بدست بیاری؟
بیا اینجا پسر بی ادب، پسر، واسه تو به اندازه کافی بزرگه؟
بگیرش، بگیرش، عزیزم، عزیزم
بگیرش، بگیرش، عاشقم باش، عاشقم باش

امشب میزارم تو کاپیتان باشی
امشب میزارم تو خواسته هات رو انجام بدی، آره
امشب میزارم تو سوارکار باشی
مبتلا شو، مبتلا شو، مبتلا شو عزیزم

امشب من میزارم تو تو آتش باشی
امشب من میزارم منو ببری به اون بالا بالاها
امشب عزیزم، ما میتونیم بدستش بیاریم
آره، ما می تونیم بدستش بیاریم، آره

پسر آیا دوسش داری؟
من هر چیزی رو که تو می خوای می خوام
بدش به من، عزیزم مثل بوم بوم بوم
چیزی که من می خوام اونیه که تو می خوای
نا، نا

بیا اینجا پسر بی ادب، پسر، می توانی اونو بدست بیاری؟
بیا اینجا پسر بی ادب، پسر، واسه تو به اندازه کافی بزرگه؟
بگیرش، بگیرش، عزیزم، عزیزم
بگیرش، بگیرش، عاشقم باش، عاشقم باش

بیا اینجا پسر بی ادب، پسر، می توانی اونو بدست بیاری؟
بیا اینجا پسر بی ادب، پسر، واسه تو به اندازه کافی بزرگه؟
بگیرش، بگیرش، عزیزم، عزیزم
بگیرش، بگیرش، عاشقم باش، عاشقم باش

امشب اونو(عشق) به سختی(با تمام وجود) بهت می دم
امشب اختیار بدنت رو به دست می گیرم
آروم باش، بذار جوری که خودم می خوام انجامش بدم
اگه منظورم رو گرفتی، من بهش نیاز دارم و بعد اونو(قلبش) سر جاش میذارم
دست و پنجه نرم کن، من با قدرت بهت می دمش
دستا بالا، ما می تونیم یه کم دیرتر بریم
امشب من می خوام یه کم دیوونه بشم
یه کن دیوونه شو، عزیزم

پسر آیا دوسش داری؟
من هر چیزی رو که تو می خوای می خوام
بدش به من، عزیزم مثل بوم بوم بوم
چیزی که من می خوام اونیه که تو می خوای
نا، نا

بیا اینجا پسر بی ادب، پسر، می توانی اونو بدست بیاری؟
بیا اینجا پسر بی ادب، پسر، واسه تو به اندازه کافی بزرگه؟
بگیرش، بگیرش، عزیزم، عزیزم
بگیرش، بگیرش، عاشقم باش، عاشقم باش

بیا اینجا پسر بی ادب، پسر، می توانی اونو بدست بیاری؟
بیا اینجا پسر بی ادب، پسر، واسه تو به اندازه کافی بزرگه؟
بگیرش، بگیرش، عزیزم، عزیزم
بگیرش، بگیرش، عاشقم باش، عاشقم باش

روشی که منو لمس می کنی رو دوست دارم
روشی که موهامو می کشی دوست دارم
عزیزم اگه حسش نمی کنم
پس تظاهر نمی کنم، نه، نه

وقتی میگی اینجا می خوام ببوسمت رو دوست دارم
وفتی میگی بریم یه جای(خلوت) رو دوست دارم
پس متزلزلل شو،زمان داره پیش میره
بهم می گی یه پسر بی ادبی، بس بهم نشون بده چی بارته

بیا اینجا همین حالا
بگیرش، بگیرش، عزیزم، عزیزم
بگیرش، بگیرش، عاشقم باش، عاشقم باش

بیا اینجا پسر بی ادب، پسر، می توانی اونو بدست بیاری؟
بیا اینجا پسر بی ادب، پسر، واسه تو به اندازه کافی بزرگه؟
بگیرش، بگیرش، عزیزم، عزیزم
بگیرش، بگیرش، عاشقم باش، عاشقم باش

بیا اینجا پسر بی ادب، پسر، می توانی اونو بدست بیاری؟
بیا اینجا پسر بی ادب، پسر، واسه تو به اندازه کافی بزرگه؟
بگیرش، بگیرش، عزیزم، عزیزم
بگیرش، بگیرش، عاشقم باش، عاشقم باش
(عاشقم باش، عاشقم باش)
(عاشقم باش، عاشقم باش)
(عاشقم باش، عاشقم باش)

بگیرش، بگیرش، عزیزم، عزیزم
بگیرش، بگیرش، عاشقم باش، عاشقم باش
(عاشقم باش، عاشقم باش)
(عاشقم باش، عاشقم باش)
(عاشقم باش، عاشقم باش)

بگیرش، بگیرش
عزیزم، عزیزم
بگیرش، بگیرش
عاشقم باش، عاشقم باش

Postat de Ethree la Duminică, 08/04/2012 - 19:14
4 (de) mulțumiri
Guests thanked 4 times
Comentarii