اسمم را صدا بزن (Say My Name)

Engleză

Say My Name

Say my name
So I will know you're back you're here again
For a while
Oh let us share
The memories that only we can share together

Tell me about
The days before I was born,
How we were as children

You touch my hand
These colors come alive
In your heart and in your mind
I cross the borders of time
Leaving today behind to be with you again

We breath the air
Do you remember how you used to touch my hair?
You're not aware
Your hands keep still
You just don't know that I am here

It hurts too much
I pray now that soon you're released
To where you belong

You touch my hand
These colors come alive
In your heart and in your mind
I cross the borders of time
Leaving today behind to be with you again

Please say my name
( - Do I know you? )
Remember who i am
You will find me in the world of yesterday
You drift away again
Too far from where I am
When you ask me who I am

Say my name
These colors come alive
In your heart and in your mind
I cross the borders of time
Leaving today behind to be with you again

Say my name

Postat de maia la Duminică, 18/04/2010 - 19:28
See video
Try to align
traducere în Persană

اسمم را صدا بزن

اسمم را صدا بزن
بنابراین من خواهم فهمید که تو برگشته ای، تو دوباره اینجایی
برای مدتی
اوه، اجازه بده قسمت کنیم
خاطراتی را که فقط نل می توانیم قسمت کنیم
با یکدیگر
به من بگو
درباره روزهای قبل به دنیا آمدنم
چطور ما بچه بودیم
تو دست مرا لمس کردی
این رنگ ها جان می گیرند
در قلب و ذهن تو
از مرز های زمان عبور کردم
امروز دوباره پشت به تو بودن را رها کردم
نفس می کشیم
یادت می آید چطور برای لمس موهایم استفاده اش کردی ؟
تو آگاه نیستی
دست هایت را هنوز نگه داشتم
تو نمی دانی که من اینجا هستم
این ضربه خیلی شدید
حالا دعا می کنم که زود رها کنی
جایی را که به آن تعلق داری
خواهش چه کسی هستم
تو مرا در جهانی از دیروز پیدا خواهی کرد
تو دوباره تماس هایت با مرا از دست دادی
دورتر از جایی که هستم
زمانی که از من پرسیدی چه کسی هستم
اسمم را صدا بزن
این رنگ ها جان می گیرند
در قلب و ذهن تو
از مرز های زمان عبور کردم
امروز دوباره پشت به تو بودن را رها کردم
اسمم را صدا بزن

Postat de Shermineh la Duminică, 05/08/2012 - 10:23
1 (de) mulțumiri
Guests thanked 1 time
Within Temptation: Top 6
Comentarii