عشقم رو پس میگیرم (Takin' back my love)

Engleză

Takin' back my love

 

Enrique:
Go ahead, just leave,
Can’t hold you, you’re free
You take all these things,
If they mean so much to you,
I gave you your dreams,
Cause you meant the world,
So did I deserve to be left here ou (AND) hurt,
You think I don’t know, you’re out of control,
I endend up ou (AND THEN I’M) finding all of this from my boys,
Girl you’re stone cold, you say it ain't so,
You already know I’m not attached to material,

Ensemble
I ou (I’D) give it all up, but I’m taking back my love,
I’m taking back my love,
I’m taking back my love,
I’ve given you too much,
But I’m taking back my love,
I’m taking back my love,
My love, my love, my love, my love

Ciara:
What did I do? but give love ou (UP) to you,
I’m just confused, as I stand here and look at you
From head to feet, all that’s not me ou (IS ABOUT ME)
Go ahead keep your keys
That’s ou (IT’S) not what I need from you
You think that you know ou (THAT’S ENOUGH) (I do)
You ou (YOU’VE) made yourself cold ou (GO) (oh yeah)
How could you believe
Them over me, I’m your girl
You’re out of control (So What)
How could you let go (Oh Yeah)
Don't you know, I'm not attached to material

Ensemble
I ou (I’D) give it all up, but I’m taking back my love,
I’m taking back my love,
I’m taking back my love,
I’ve given you too much,
But I’m taking back my love,
I’m taking back my love,
My love, my love, my love, my love

I give it all up, but I’m taking back my love,
I’m taking back my love,
I’m taking back my love,
I’ve given you too much,
But I’m taking back my love,
I’m taking back my love,
My love, my love, my love, my love

Enrique: so all this love, I gave ou (GIVE) you take it away
Ciara: you think material’s the reason I came
Enrique: if I have nothing would you want me to stay?
Ciara: you keep ou (TAKE) your money take it all away

Ensemble
I give it all up, but I’m taking back my love,
I’m taking back my love,
I’m taking back my love,
I’ve given you too much,
But I’m taking back my love,
I’m taking back my love,
My love, my love, my love, my love

I give it all up, but I’m taking back my love,
I’m taking back my love,
I’m taking back my love,
I’ve given you too much,
But I’m taking back my love,
I’m taking back my love,
My love, my love, my love, my love

Postat de Brigitte la Vineri, 03/09/2010 - 13:49
See video
Try to align
traducere în Persană

عشقم رو پس میگیرم

Versiuni: #1#2

انریکه:
ادامه بده ، از اینجا برو
نمیتونم نگهت دارم ، تو آزادی
همه ی این چیزارو با خودت ببر
اگه اینقدر برات مهمن
من همه ی رویاهاتو به حقیقت تبدیل کردم
چون قدر دنیا برام ارزش داشتی
پس لیاقت من این بود که تنها باشم؟
تو فکر میکنی که من نمیدونم ، تو غیرقابل کنترلی
آخرشم ، من همه ی اینهارو از دوستام فهمیدم
تو خیلی سنگ دلی ، تو میگی که اینجوری نیستی
تو از قبل میدونستی که من به مادیات وابسته نیستم

دسته جمعی:
من بیخیال همه چیز میشم اما عشقم رو پس میگیرم
عشقم رو پس میگیرم
عشقم رو پس میگیرم
من خیلی به تو بها دادم
اما عشقم رو پس میگیرم
عشقم رو پس میگیرم
عشقم رو ، عشقم رو ، عشقم رو ، عشقم رو

سیرا:
من چیکار کردم؟ به غیر زا اینکه تمام عشقم رو در اختیارت گذاشتم
فقط گیج شدم.همینجوری اینجا واستادم و نگات می کنم
از سر تا اگشتای پات ،همه ی اینایی که فکر میکنی من نیستم
ادامه بده و کلیدارو پیش خودت نگه دار
چیزی که ازت می خوام این نیست
فکر می کنی که میدونی ( اره)
که رفتارت سرد شده( اوه آره)
چطور تونستی
اینارو درمورده من باور کنی ، من دوست دخترتم
تو غیر قابل کنترلی( خوب که چی؟)
چطور تونستی ول کنی؟( اوه آره)
مگه نمیدونی که من اهل مادیات نیستم

دسته جمعی:
من بیخیال همه چیز میشم اما عشقم رو پس میگیرم
عشقم رو پس میگیرم
عشقم رو پس میگیرم
من خیلی به تو بها دادم
اما عشقم رو پس میگیرم
عشقم رو پس میگیرم
عشقم رو ، عشقم رو ، عشقم رو ، عشقم رو

من بیخیال همه چیز میشم اما عشقم رو پس میگیرم
عشقم رو پس میگیرم
عشقم رو پس میگیرم
من خیلی به تو بها دادم
اما عشقم رو پس میگیرم
عشقم رو پس میگیرم
عشقم رو ، عشقم رو ، عشقم رو ، عشقم رو

انریکه:خوب همه ی عشقیرو که بهت دادم با خودت ببر
سیرا: تو فکر میکنی مادیات ، دلیل اومدنه من بود
انریکه : اگه من هیچی نداستم، باز هم از من میخواستی که بمونم؟
سیارا: تو پولاتو نگه دار و از اینجا ببر

دسته جمعی:
من بیخیال همه چیز میشم اما عشقم رو پس میگیرم
عشقم رو پس میگیرم
عشقم رو پس میگیرم
من خیلی به تو بها دادم
اما عشقم رو پس میگیرم
عشقم رو پس میگیرم
عشقم رو ، عشقم رو ، عشقم رو ، عشقم رو

من بیخیال همه چیز میشم اما عشقم رو پس میگیرم
عشقم رو پس میگیرم
عشقم رو پس میگیرم
من خیلی به تو بها دادم
اما عشقم رو پس میگیرم
عشقم رو پس میگیرم
عشقم رو ، عشقم رو ، عشقم رو ، عشقم رو

Postat de Samane.zt la Marţi, 25/01/2011 - 08:52
thanked 27 times
Utilizator Înainte cu
dvbsatir2 ani 38 de săptămâni
Guests thanked 26 times
5
Clasificarea ta: Nimic Media: 5 (1 vot)
Enrique Iglesias: Top 6
UtilizatorPostat acum
dvbsatir2 ani 38 de săptămâni
5
Comentarii
dvbsatir     Martie 4th, 2013
5