سرزنش ماه (Talking to the moon)

Engleză

Talking to the moon

 

I know you're somewhere out there
Somewhere far away
I want you back
I want you back
My neighbors think
I'm crazy
But they don't understand
You're all I have
You're all I have

Chorus:

At night when the stars
light up my room
I sit by myself

Talking to the Moon
Trying to get to You
In hopes you're on
the other side
Talking to me too
Or am I a fool
who sits alone
Talking to the moon

I'm feeling like I'm famous
The talk of the town
They say
I've gone mad
Yeah
I've gone mad
But they don't know
what I know

Cause when the
sun goes down
someone's talking back
Yeah
They're talking back

Chorus:
At night when the stars
light up my room
I sit by myself
Talking to the Moon
Trying to get to You
In hopes you're on
the other side
Talking to me too
Or am I a fool
who sits alone
Talking to the moon

Ahh Ahh,
Ahh Ahh,

Do you ever hear me calling?
Cause every night
I'm talking to the moon
Still trying to get to you

In hopes you're on
the other side
Talking to me too
Or am I a fool
who sits alone
Talking to the moon

I know you're somewhere out there
Somewhere far away

Postat de anastasia_ninhs la Marţi, 28/06/2011 - 10:44
See video
Try to align
traducere în Persană

سرزنش ماه

Versiuni: #1#2#3#4#5#6#7#8#9

من می دونم تو یه جایی هستی
یه جای دور
من می خوام تو برگردی
من می خوام تو برگردی
همسایه های من فکر می کنند من دیوونه ام
اما آنها نمی دونند که تو همه چیز منی
تو همه چیز منی
(گروه کر)
شب ، وقتی که ستاره ها اتاق منو روشن کردند
من نشستم با خودم
ماه رو سرزنش می کنم
سعی میکنم تو رو بدست بیارم
به امید اینکه تو اون طرف ظاهر بشی
و با من حرف بزنی
یا... من یه دیوونه ام؟؟
کی تنهایی می شینه
ماه رو سرزنش می کنه
من احساسی دارم شبیه یه آدم معروف
مردم شهر میگن
آنها میگن
من دیوونه شده ام
بله
من دیوونه شده ام
اما اونا نمی دونن
من چی می دونم
چونکه وقتی خورشید غروب کنه
یکی داره پشت سرم حرف می زنه
آره
اونا دارن پشت سرم حرف می زنن
(گروه کر)
شب وقتی که ستاره ها اتاقم رو روشن می کنن
من نشستم با خودم
ماه رو سرزنش می کنم
سعی میکنم تو رو بدست بیارم
به امید اینکه تو اون طرف ظاهر بشی
یا... من یه دیوونه ام؟؟
کی تنهایی می شینه
ماه رو سرزنش می کنه
آآه..آآه....
آه ه آه ه
تو صدای من میشنوی صدات می کنم؟؟
چونکه هر شب می شینم با ماه حرف می زنم
بازهم تلاش می کنم تو رو بدست بیارم
به امید اینکه تو اون طرف ظاهر بشی
یا... من یه دیوونه ام؟؟
کی تنهایی می شینه
با ماه حرف می زنه
من می دونم تو اون بیرون یه جایی هستی
یه جای دور

Postat de sara-iran la Duminică, 19/08/2012 - 20:37
2 (de) mulțumiri
Guests thanked 2 times
Comentarii