صحبت کردن با ماه (Talking to the moon)

Engleză

Talking to the moon

 

I know you're somewhere out there
Somewhere far away
I want you back
I want you back
My neighbors think
I'm crazy
But they don't understand
You're all I have
You're all I have

Chorus:

At night when the stars
light up my room
I sit by myself

Talking to the Moon
Trying to get to You
In hopes you're on
the other side
Talking to me too
Or am I a fool
who sits alone
Talking to the moon

I'm feeling like I'm famous
The talk of the town
They say
I've gone mad
Yeah
I've gone mad
But they don't know
what I know

Cause when the
sun goes down
someone's talking back
Yeah
They're talking back

Chorus:
At night when the stars
light up my room
I sit by myself
Talking to the Moon
Trying to get to You
In hopes you're on
the other side
Talking to me too
Or am I a fool
who sits alone
Talking to the moon

Ahh Ahh,
Ahh Ahh,

Do you ever hear me calling?
Cause every night
I'm talking to the moon
Still trying to get to you

In hopes you're on
the other side
Talking to me too
Or am I a fool
who sits alone
Talking to the moon

I know you're somewhere out there
Somewhere far away

Postat de anastasia_ninhs la Marţi, 28/06/2011 - 10:44
See video
Try to align
traducere în Persană

صحبت کردن با ماه

Versiuni: #1#2#3#4#5#6#7#8#9

من می دونم تو جایی اون بیرونی
جایی بسیار دور
می خواهم برگردی
میخواهم برگردی
همسایه هایم فکر میکنند
من دیوانه ام
اما اون ها نمی فهمند
من همیشه تورا دارم
من همیشه تورا دارم
در شب وقتی ستاره ها
در اتاقم می تابند
من با خودم می نشینم
با ماه صحبت می کنم
سعی می کنم تورا به دست بیارم
من امیدوارم تو در قسمتی دیگر
همچنین با من حرف بزنی
یا من یک احمقم
که تنها نشسته
وبا ماه صحبت می کنه

من حس می کنم مثل یک آدم معروفم
که با شهر صحبت می کنه
اون ها می گن
من دارم دیوانه می شوم
آره
من دارم دیوانه میشوم
اما اون ها نمی دانند
من چه چیزی رو می دونم
چون وقتی
خورشید پایین میاد
کسی پشت سر صحبت میکنه
آره
اون ها پشت سر صحبت می کنن
در شب وقتی ستاره ها
در اتاقم می تابند
من با خودم می نشینم
و با ماه صحبت می کنم
هنوز سعی می کنم تو را به دست بیارم
من امیدوارم تو در
قسمتی دیگه
همچنین با من صحبت می کنی
یا من یک احمقم
که تنها نشسته
وبا ماه صحبت می کنه

من می دونم تو جایی بیرون از اینجایی
در جایی دور

Postat de golab la Sâmbătă, 11/08/2012 - 19:01
Comentariile autorului:

زنزهبخ مکظکةکمزتلئتع

3 (de) mulțumiri
Utilizator Înainte cu
Maleki.Farshid2 ani 5 săptămâni
Guests thanked 2 times
Comentarii