ما در مقابل دنیا (us against the world)

Engleză

us against the world

You and I, we’ve been at it so long
I still got the strongest fire
You and I, we still know how to talk
know how to walk that wire

Sometimes I feel like the world is against me
The sound of your voice baby that’s what saves me
When we’re together I feel so invincible

‘Cause it’s us against the world
You and me against them all
If you’re listening to these words
Know that we are standing tall
I don’t ever see the day that I won’t catch you when you fall
‘Cause it’s us against the world tonight

There’ll be days we’ll be on different sides
But that doesn’t last too long
We find ways to get it on track
We know how to turn back on

Sometimes I feel I can’t keep it together
then you hold me close and you make it better
When I’m with you I can feel so unbreakable

We’re not gonna break ‘cause we both still believe
We know what we’ve got and we’ve got what we need alright
We’re doing something right

Postat de golnoush la Joi, 05/07/2012 - 21:16
Try to align
traducere în Persană

ما در مقابل دنیا

تو و من,زمان زیادی در فکر آن بودیم
من هنوز قوی ترین اسلحه را دارم
تو و من,ما هنوز میدانیم چگونه صحبت کنیم
میدانیم چگونه صحبت کنیم تا منتقل شود

بعضی اوقات فکر میکنم دنیا مقابل من است
آهنگ صدای تو است عزیزم که مرا حفظ میکند
و هنگامی که ما با همیم من احساس شکست ناپدیری میکنم

چون این ما هستیم که در مقابل دنیا قرار گرفتیم
تو و من در مقابل همه ی آن ها
اگر تو به این کلمات گوش می دهی
بدان که ما به قیمت گزافی ایستاده ایم
من هیچگاه روزی را نمیبینم که هنگامی که تو در حال سقوط کردنی دستت را نگیرم
چون امشب این ما هستیم که در مقابل دنیا قرار گرفتیم

روز هایی وجود خواهند داشت که ما در دو سوی مختلف قرار بگیریم
اما زیاد طول نمیکشد
ما راه هایی میابیم تا آن را در مسیر قرار دهیم
ما میدانیم که چگونه آن را برگردانیم

بعضی اوقات فکر میکنم نمیتوانم آنرا یکجا نگه دارم
سپس تو مرا در آغوش میگیری و آن را بهبود میبخش
هنگامی که با تو ام احساس شکست ناپذیری میکنم

ما شکست نخواهیم خورد زیرا هر دو هنوز ایمان داریم
ما میدانیم چه چیز داریم و چیزی داریم که به آن احتیاج داریم
ما داریم کار درستی میکنیم

Postat de golnoush la Joi, 05/07/2012 - 22:00
3 (de) mulțumiri
Guests thanked 3 times
Mai multe traduceri ale cântecului „us against the world”
Engleză → Persană - golnoush
Comentarii