کجا بودی؟ (Where Have You Been)

Engleză

Where Have You Been

I’ve been everywhere, man
Looking for someone
Someone who can please me
Love me all night
I’ve been everywhere, man
Looking for you babe
Looking for you babe
Searching for you babe
 
Where have you been?
Cause I never see you out
Are you hiding from me, yeah?
Somewhere in the crowd!
 
Where have you been
All my life, all my life?
Where have you been, all my life?
Where have you been, all my life?
Where have you been, all my life?
Where have you been, all my life?
 
I’ve been everywhere, man
Looking for someone
Someone who can please me
Love me all night
I’ve been everywhere, man
Looking for you babe
Looking for you babe
Searching for you babe
 
Where have you been
Cause I never see you out
Are you hiding from me, yeah?
Somewhere in the crowd!
 
Where have you been
All my life, all my life?
Where have you been, all my life?
Where have you been, all my life?
Where have you been, all my life?
Where have you been, all my life?
 
Where have you been, all my life
 
You can have all you want
Any way, any day
To show me where you are tonight
 
I’ve been everywhere, man
Looking for someone
Someone who can please me
Love me all night
I’ve been everywhere, man
Looking for you babe
Looking for you babe
Searching for you babe.
 
Postat de ang la Joi, 17/11/2011 - 01:52
Last edited by szviky91 on Joi, 24/07/2014 - 06:48
videoem: 
Align paragraphs
traducere în Persană

کجا بودی؟

پسر,من همه جا رفتم
به دنبال کسی که
کسی که بتونه خوشحالم کنه
تموم طول شب بهم عشق بورزه
پسر,من همه جا رفتم
به دنبال تو عزیزم
به دنبال تو عزیزم
به دنبال تو عزیزم
 
کجا بودی؟
آخه هیچوقت ندیده بودمت
داری خودتو از من پنهان میکنی؟آره؟
یه جا میون جمعیت(خودت رو گم و گور میکنی)!
 
تو کجا بودی؟
تموم این مدت,تموم این مدت
تموم این مدت تو کجا بودی؟
تموم این مدت تو کجا بودی؟
تموم این مدت تو کجا بودی؟
تموم این مدت تو کجا بودی؟
 
پسر,من همه جا رفتم
به دنبال کسی که
کسی که بتونه خوشحالم کنه
تموم طول شب بهم عشق بورزه
پسر,من همه جا رفتم
به دنبال تو عزیزم
به دنبال تو عزیزم
به دنبال تو عزیزم
 
کجا بودی؟
آخه هیچوقت ندیده بودمت
داری خودتو از من پنهان میکنی؟آره؟
یه جا میون جمعیت(خودت رو گم و گور میکنی)!
 
تو کجا بودی؟
تموم این مدت,تموم این مدت
تموم این مدت تو کجا بودی؟
تموم این مدت تو کجا بودی؟
تموم این مدت تو کجا بودی؟
تموم این مدت تو کجا بودی؟
 
تموم این مدت تو کجا بودی؟
 
میتونی هر چیزی رو که میخوای داشته باشی
هر طوری که شده,هر روز
تا بهم نشون بدی که امشب کجایی؟
 
پسر,من همه جا رفتم
به دنبال کسی که
کسی که بتونه خوشحالم کنه
تموم طول شب بهم عشق بورزه
پسر,من همه جا رفتم
به دنبال تو عزیزم
به دنبال تو عزیزم
به دنبال تو عزیزم
 
Postat de minuch la Sâmbătă, 05/05/2012 - 16:48
Added in reply to request by Armageddon68
Comentarii