آنگاه که گیتارم به آرامی می گرید (While My Guitar Gently Weeps)

traducere în Persană

آنگاه که گیتارم به آرامی می گرید

به تو می نگرم تا ببینم عشق را در تو خفته
آنگاه که گیتارم به آرامی می گرید
به زمین می نگرم که محتاج جاروست
درحالیکه هنوز گیتارم به آرامی می گرید
 
نمی دانم که چرا هیچکس به تو نگفت
که چگونه عشقت را فاش کنی
نمی دانم که چرا کسی جلویت را نگرفت
آنها تو را خریدند و فروختند
 
من به جهان می نگرم و می فهمم که درحال تغییر است
درحالیکه گیتارم به آرامی می گرید
ما باید از هر اشتباهمان پند بگیریم
هنوز هم گیتارم به آرامی می گرید
 
نمی دانم چگونه از مسیرت منحرف شدی
خیلی از مسیرت دور افتاده ای
نمی دانم چگونه از مسیرت منحرف شدی
هیچکس به تو هشدار نداد
 
به تو می نگرم تا ببینم عشق را در تو خفته
آنگاه که گیتارم به آرامی می گرید
به تو می نگرم
درحالیکه هنوز گیتارم به آرامی می گرید
 
Postat de saharhekmat la Joi, 17/05/2012 - 09:44
3 (de) mulțumiri
UtilizatorÎnainte cu
Arsham904 ani 44 de săptămâni
Guests thanked 2 times
Engleză

While My Guitar Gently Weeps

I look at you all see the love there that's sleeping
While my guitar gently weeps
I look at the floor and I see it need sweeping
Still my guitar gently weeps
 
I don't know why nobody told you
how to unfold your love
I don't know how someone controlled you
 

Mai multe

Comentarii