Scorpions - Wind of Change (перевод на Персидский)

перевод на Персидский

طوفان تحول

من رودخانه ی موسکوا رو دنبال می کنم
تا پارک گرکی ادامه میدم
در حالی که به طوفان تحول گوش میدم
در یک شب تابستونی ماه آگوست
سربازهایی که عبور می کنن
و به طوفان دگرگونی گوش میدن
 
دنیا داره به آخر میرسه
آیا تا به حال به این فکر کرده بودی که
ما می تونستیم مثل دو برادر به هم نزدیک باشیم؟
آینده در هواست
من میتونم اون را همه جا احساس کنم
در حالی که با طوفان دگرگونی همراه میشم
 
من رو به جادوی لحظه ببر
در یک شب با شکوه
جایی که کودکان فردا در رویاهای دست نیافتنی هستن
در طوفان دگرگونی
 
توی خیابون قدم می زنم
خاطره های دورافتاده
برای همیشه در گذشته خاک شده
من رودخونه ی موسکوا رو دنبال میکنم
تا پارک گرکی ادامه میدم
در حالی که به طوفان تحول گوش میدم
 
من رو به جادوی لحظه ببر
در یک شب با شکوه
جایی که کودکان فردا رویاهای خودشون رو با من و تو قسمت می کنند
من رو به جادوی لحظه ببر
در یک شب با شکوه
جایی که کودکان فردا در رویاهای دست نیافتنی هستن
در طوفان دگرگونی
 
طوفان تحول
در چهره ی زمان مستقیم می وزه
مثل طوفانی که به صدا درمیاد
مثل زنگ آزادی
برای آرامش ذهن
اجازه بده ریتم آهنگ پخش بشه
ریتمی که گیتار من میخواد پخش کنه
 
من رو به جادوی لحظه ببر
در یک شب با شکوه
جایی که کودکان فردا رویاهای خودشون رو با من و تو قسمت می کنند
من رو به جادوی لحظه ببر
در یک شب با شکوه
جایی که کودکان فردا در رویاهای دست نیافتنی هستن
در طوفان دگرگونی
 
Добавлено Adrina_Muller в вс, 07/08/2011 - 08:55
Добавлено в ответ на запрос masih
Английский

Wind of Change

Комментарии