برای اینکه دوستم داشتی (Because you loved me)

превод на персијски

برای اینکه دوستم داشتی

برای همه زمانی که دوستم داشتی
برای همه راستی هایی که به دیدم آوردی
برای همه شوری که به زندگی ام آوردی
برای همه ناراستی هایی که راست کردی
برای همه مهری که در تو یافتم
برای همیشه سپاسگزارت خواهم بود ای دلبرم
تویی آنکه مرا بلند کرد
و هرگز نگذاشت فرو افتم
تویی آنکه مرا از میان همه اینها دید
 
آنگاه که ناتوان بودم تو توانم بودی
آنگاه که نمی توانستم سخن بگویم تو آوایم بودی
آنگاه که نمی توانستم ببینم تو دیده ام بودی
آنگاه که نمی توانستم برسم تو مرا بلند کردی
تو به من باور بخشیدی چرا که تو خود باور داشتی
هر آنچه هستم
برای این است که تو دوستم داشتی
 
تو به من بال دادی و مرا به پرواز درآوردی
تو دست مرا گرفتی و آنگاه من توانستم به آسمان دست بزنم
من باورم را باختم، و تو آن را به من بازگرداندی
تو گفتی که هیچ ستاره ای از دسترس دور نیست
تو درکنارم ایستادی و من سربلند شدم
من مهر تو را داشتم، همه آن را
برای همه روزهایی که به من بخشیدی سپاسگزارم
شایدخیلی ندانم
ولی می دانم که همین اندازه که می دانم درست است
من خوشبخت بودم زیرا تو دوستم داشتی
 
آنگاه که ناتوان بودم تو توانم بودی
آنگاه که نمی توانستم سخن بگویم تو آوایم بودی
آنگاه که نمی توانستم ببینم تو دیده ام بودی
آنگاه که نمی توانستم برسم تو مرا بلند کردی
تو به من باور بخشیدی چرا که تو خود باور داشتی
هر آنچه هستم
برای این است که تو دوستم داشتی
 
تو همیشه در کنارم بودی
مانند باد آرامی که مرا با خود می برد
مهرت در زندگی ام مانند نوری در تاریکی می درخشید
تو سرچشمه نهانی من بوده ای
در میان دروغ ها تو راست بودی
از وجود تو جهان من جایگاه بهتری شده است
 
آنگاه که ناتوان بودم تو توانم بودی
آنگاه که نمی توانستم سخن بگویم تو آوایم بودی
آنگاه که نمی توانستم ببینم تو دیده ام بودی
آنگاه که نمی توانستم برسم تو مرا بلند کردی
تو به من باور بخشیدی چرا که تو خود باور داشتی
هر آنچه هستم
برای این است که تو دوستم داشتی
 
آنگاه که ناتوان بودم تو توانم بودی
آنگاه که نمی توانستم سخن بگویم تو آوایم بودی
آنگاه که نمی توانستم ببینم تو دیده ام بودی
آنگاه که نمی توانستم برسم تو مرا بلند کردی
تو به من باور بخشیدی چرا که تو خود باور داشتی
هر آنچه هستم
برای این است که تو دوستم داشتی
هر آنچه هستم
برای این است که تو دوستم داشتی
 
Поставио/ла: persian scent У: Уторак, 10/04/2012 - 16:42
захваљено 9 пута
Guests thanked 9 times
енглески

Because you loved me

For all those times you stood by me
For all the truth that you made me see
For all the joy you brought to my life
For all the wrong that you made right
For every dream you made come true
For all the love I found in you
I'll be forever thankful baby
You're the one who held me up
 

Више

Коментари