ابله روی تپه

енглески

Fool on the hill

Day after day,
Alone on a hill,
The man with the foolish grin is keeping perfectly still
But nobody wants to know him,
They can see that he's just a fool,
And he never gives an answer,

But the fool on the hill,
Sees the sun going down,
And the eyes in his head,
See the world spinning 'round.

Well on the way,
Head in a cloud,
The man of a thousand voices talking perfectly loud
But nobody ever hears him,
or the sound he appears to make,
and he never seems to notice,

But the fool on the hill,
Sees the sun going down,
And the eyes in his head,
See the world spinning 'round.

And nobody seems to like him,
they can tell what he wants to do,
and he never shows his feelings,

But the fool on the hill,
Sees the sun going down,
And the eyes in his head,
See the world spinning 'round.

Ooh, ooh,
Round and round and round.

And he never listens to them,
He knows that they're the fools
They don't like him,

The fool on the hill
Sees the sun going down,
And the eyes in his head,
See the world spinning 'round.

Ooh,
Round and round and round

Try to align
персијски

ابله روی تپه

روز از پی روز , تنها روی تپه

مرد با پوزخندی ابلهانه , کاملا ساکت

اما هیچ کس مشتاق شناختنش نیست

آن ها او را فقط یک احمق می بینند

و او هیچ وقت پاسخی – اعتنایی – نمی دهد

اما ابله تپه نشین

پایین آمدن خورشید را می بیند

و چشمانش

دنیا را می بیند که دور خودش تار می تند

در راه , سرش افراشته در میان ابرها

مرد هزار صدا صحبت می کند , قاطع و بلند

اما هیچ کس به او گوش نمی دهد

یا به آواهایی که سر می دهد

و او انگار هیچ وقت پی نمی برد

اما ابله تپه نشین

پایین آمدن خورشید را می بیند

و چشمانش

دنیا را می بیند که دور خودش تار می تند

انگار هیچ کس دوستش ندارد

می توانند بگویند که در پی چه کاری ست

و او هیچ گاه احساساتش را نشان نمی دهد

اما ابله تپه نشین

پایین آمدن خورشید را می بیند

و چشمانش

دنیا را می بیند که دور خودش تار می تند

هیچ وقت به آن ها گوش نمی دهد

او می داند که دیوانه , آن هایند

آن ها دوستش ندارند

اما ابله تپه نشین

پایین آمدن خورشید را می بیند

و چشمانش

دنیا را می بیند که دور خودش تار می تند

Поставио/ла: Another One У: Четвртак, 08/03/2012 - 08:15
4
Ваша оцена: None Просек: 4 (Гласова: 1)
UserОбјављено пре
leila_persian_girl2 године 6 недеља
4
Comments