من نه، من نه (Not Me, Not I)

енглески

Not Me, Not I

You mixed me up for someone
Who'd fall apart without you
Yeah, you broke my heart for the first time
But I'll get over that too

It's hard to find the reasons
Who can see the rhyme?
I guess that we where seasons out of time
I guess you didn't know me

If you think love is blind
That I wouldn't see the flaws between the lines
Surprised that I caught you out

On every single time that you lied
Did you think that every time I see you I would cry?
No, not me, not I, not I, no, not me, not I

The story goes on without you
And there's got to be another ending
But yeah, you broke my heart it won't be the last time
But I'll get over them too

As a new door opens we close the ones behind
And if you search your soul I know you'll find
You never really knew me

If you think love is blind
That I wouldn't see the flaws between the lines
Surprised that I caught you out

On every single time that you lied
Did you think that every time I see you I would cry?
No, not me, not I, not I, not I, not I

All you said to me, all you promised me
All the mystery never did believe
No, I never cry, no, I never, not me, not I

If you think love is blind
That I wouldn't see the floors between the lines
Surprised that I caught you out
On every single time that you lied

Did you think that every time I see you I would cry?
No, not I, I won't cry
No, not me, not I, not I

Поставио/ла: Armageddon68 У: Петак, 04/05/2012 - 16:29
See video
Try to align
превод на персијски

من نه، من نه

تو مرا با کسی اشتباهی گرفتی
که ممکن است در نبود تو ویران شود
آری، تو قلب مرا برای اولین بار شکستی
اما من این دل شکستگی را پشت سر هم خواهم گذاشت

پیدا کردن دلایل و توجیهات (برای کارهای مردم) سخت است
کیست که بتواند منطق پشت همه چیز را بفهمد؟
من فکر میکنم که ما چندین فصل بود که وقتمان تمام شده بود
فکر میکنم که تو مرا نشناختی

فکر میکنی که عشق کور است؟
فکر میکنی که من خطاهای پنهانت را نمیدیدم؟
اگر از اینکه هر بار که دروغ گفتی

دستت را رو کردم تعجب کردی
آیا واقعا فکر میکردی که هر بار که تو را ببینم گریه خواهم کرد؟
نه، من نه! من نه ، من نه من نه ، من نه

داستان من بدون تو نیز ادامه خواهد یافت
و حتما پایان خوشی بدون تو خواهد داشت
آری تو قلبم را شکستی و تو آخرین نفری نخواهی بود که قلبم را خواهد شکست
اما من آنها را نیز پشت سر خواهم گذاشت

هر دری که باز میشود، در دیگری در پشت سرمان بسته می شود
و اگر تو هم در درونت را نگاه کنی خواهی فهمید
که تو هرگز مر ا نشناختی

فکر میکنی که عشق کور است؟
فکر میکنی که من خطاهای پنهانت را نمیدیدم؟
اگر از اینکه هر بار که دروغ گفتی

دستت را رو کردم تعجب کردی
آیا واقعا فکر میکردی که هر بار که تو را ببینم گریه خواهم کرد؟
نه، من نه! من نه ، من نه من نه ، من نه

هر آنچه که به من گفتی، تمام قولهایی که به من دادی
تمام راز و رمزت، را من هرگز باور نکردم
نه من هرگز گریه نخواهم کرد، نه، من هرگز، من نه، من نه

فکر میکنی که عشق کور است؟
فکر میکنی که من خطاهای پنهانت را نمیدیدم؟
اگر از اینکه هر بار که دروغ گفتی

دستت را رو کردم تعجب کردی
آیا واقعا فکر میکردی که هر بار که تو را ببینم گریه خواهم کرد؟
نه، من نه! من گریه نخواهم کرد
نه من نه، من نه من نه

Поставио/ла: zhale.ismaeili.1 У: Среда, 08/01/2014 - 11:52
Више превода за "Not Me, Not I"
енглески → персијски - zhale.ismaeili.1
Коментари