کاری که کردم (What I've Done)

превод на персијски

کاری که کردم

دراین وداع
هیچ خونی نیست
هیچ عذری نیست
چون من پشیمانی راغرق کرده ام
درمیان حقیقت هزاران دروغ
 
بگذارکه بخشش بیاید
وکاری که کرده ام را
باخودبشویدوببرد
 
من باخودم روبروشدم
تااشتباهی که کردم راحذف کنم
تاخودم راپاک کنم
تابتوانم کاری که کرده ام را فراموش کنم
 
افکارت درموردمن را
پشت سربگذار
زیراکه من این لوح راپاک کرده ام
به کمک دستان
تردید
 
بگذارکه بخشش بیاید
وباخودبشوید
انچه راکه کرده ام
 
من باخودم روبروشده ام
تاانچه راکه شده ام حذف کنم
تاخودم راپاک کنم
وکاری که کرده ام را به دست فراموشی بسپارم
 
به خاطرکاری که کرده ام
دوباره شروع میکنم
وهرچقدرهم که عذاب بکشم
امروزهمه چیزبه پایان خواهدرسید
من دارم کاری که کردم رامیبخشم
 
من باخودم روبروشده ام
تاانچه راکه شده ام حذف کنم
تاخودم راپاک کنم
وکاری که کرده ام رافراموش کنم
 
کاری که کردم
بخشیدن کاری که کرده ام
 
Поставио/ла: tiara У: Субота, 13/08/2011 - 17:51
захваљено 9 пута
КорисникTime ago
minuch5 година 1 дан
Guests thanked 8 times
енглески

What I've Done

In this farewell
There’s no blood
There’s no alibi
‘Cause I’ve drawn regret
From the truth Of a thousand lies
 
Let mercy come
And wash away
 

Више

КорисникОбјављено пре
minuch5 година 1 дан
4
Коментари