کاری که کردم (What I've Done)

енглески

What I've Done

In this farewell
There’s no blood
There’s no alibi
‘Cause I’ve drawn regret
From the truth Of a thousand lies

Let mercy come
And wash away
What I’ve done

I’ve faced myself
To cross out what I’ve become
Erase myself
And let go of what I’ve done

Put to rest
What you thought of me
Well I cleaned this slate
With the hands
Of uncertainty

Let mercy come
And wash away
What I’ve done

I’ve faced myself
To cross out what I’ve become
Erase myself
And let go of what I’ve done

For what I’ve done
I’ll start again
And whatever pain may come
Today this ends
I’m forgiving what I’ve done

I’ve faced myself
To cross out what I’ve become
Erase myself
And let go of what I’ve done

What I’ve done
Forgiving what I’ve done

See video
Align paragraphs
превод на персијски

کاری که کردم

دراین وداع
هیچ خونی نیست
هیچ عذری نیست
چون من پشیمانی راغرق کرده ام
درمیان حقیقت هزاران دروغ

بگذارکه بخشش بیاید
وکاری که کرده ام را
باخودبشویدوببرد

من باخودم روبروشدم
تااشتباهی که کردم راحذف کنم
تاخودم راپاک کنم
تابتوانم کاری که کرده ام را فراموش کنم

افکارت درموردمن را
پشت سربگذار
زیراکه من این لوح راپاک کرده ام
به کمک دستان
تردید

بگذارکه بخشش بیاید
وباخودبشوید
انچه راکه کرده ام

من باخودم روبروشده ام
تاانچه راکه شده ام حذف کنم
تاخودم راپاک کنم
وکاری که کرده ام را به دست فراموشی بسپارم

به خاطرکاری که کرده ام
دوباره شروع میکنم
وهرچقدرهم که عذاب بکشم
امروزهمه چیزبه پایان خواهدرسید
من دارم کاری که کردم رامیبخشم

من باخودم روبروشده ام
تاانچه راکه شده ام حذف کنم
تاخودم راپاک کنم
وکاری که کرده ام رافراموش کنم

کاری که کردم
بخشیدن کاری که کرده ام

Поставио/ла: tiara У: Субота, 13/08/2011 - 17:51
захваљено 9 пута
КорисникTime ago
minuch4 године 5 недеља
Guests thanked 8 times
КорисникОбјављено пре
minuch4 године 5 недеља
4
Коментари