Lütfen "Bishvilcha (בשבילך)" şarkısını İbranice dilinden Frans.zca diline çevirin

İbranice

Bishvilcha (בשבילך)

כשנכנסת פתאום אל חיי
Kshe'nichnasta pithom el haiyai
איך הכל השתנה
Eich hakol hishtana
ונולדה בי תקווה חדשה
Ve'noldah bi tikvah chadashah
ולקחת אותי למקום
Ve'lakachta oti le'makom
שנראה כמו חלום
She'nirheh kmo halom
והלב לא הפסיק בי לפעום
Ve'halev lo hifsik bi lifhom

לא ביקשתי דבר לעצמי
Lo bikashti davar le'hatzmi
רק אותך שתהיה לצידי
Rak otach she'tiheh le'tzidi
נשמתי רק אותך מבקשת
Nishmati rak otach mebakeshet
כי אתה זה הכל בשבילי
Ki atah zeh hakol bishvili

בשבילך אני אתן את הנשמה
Bishvilcha ani eten et hanemashamah
למענך אלך עד סוף האהבה
Lemahancha elech ad sof ha'ahavah
קח אותי כי אני מאוהבת
Kach oti ki ani mehohevet
ורוצה להיות רק שלך
Ve'rotzah lihiot rak shelcha

כשנשקת פתאום לשפתיי
Kshe'nashkata pithom lisfatai
איך האור הטהור
Eich ha'or ha'tahor
של חיי שוב חזר לעיניי
Shel haiyai shuv chazar le'einai
ואספת אותי אל ליבך
Ve'asafta oti el livcha
שאשמע את קולך
She'eshmah et kolcha
לי לוחש שאהיה רק שלך
Li lochesh she'eieh rak shelcha

בשבילך אני אתן את הנשמה
Bishvilcha ani eten et hanemashamah
למענך אלך עד סוף האהבה
Lemahancha elech ad sof ha'ahavah
קח אותי כי אני מאוהבת
Kach oti ki ani mehohevet
ורוצה להיות רק שלך
Ve'rotzah lihiot rak shelcha

"Bishvilcha (בשבילך)" şarkısına ait daha çok çeviri
Yorumlar