همین تو رو زیبا میکنه (What Makes You Beautiful )

.ngilizce

What Makes You Beautiful

You're insecure,
Don't know what for,
You're turning heads every time you go out the door,
Don't need make-up,
To cover up,
Being the way you are is enough

Everyone else in the room can see it,
Everyone else but you

Baby, you light up my world like nobody else,
The way that you flip your hair gets me overwhelmed,
But when you smile at the ground it ain't hard to tell,
You don't know, you don't know you're beautiful,
If only you saw what I can see,
You'll understand why I want you so desperately,
Right now I'm looking at you and I can't believe,
You don't know, oh, oh
You don't know you're beautiful,
oh, oh,
That's what makes you beautiful

So come on,
You got it wrong,
To prove I'm right, I put it in a song,
I don't know why,
You're being shy,
and turn away when I look into your eyes

Everyone else in the room can see it,
Everyone else but you

Baby, you light up my world like nobody else,
The way that you flip your hair gets me overwhelmed,
But when you smile at the ground it ain't hard to tell,
You don't know, you don't know you're beautiful,
If only you saw what I can see,
You'll understand why I want you so desperately,
Right now I'm looking at you and I can't believe,
You don't know, oh, oh
You don't know you're beautiful,
oh, oh,
That's what makes you beautiful

Na na na na na na naaaa na na
Na na na na na na
Na na na na na na naaaa na na
Na na na na na na

Baby, you light up my world like nobody else,
The way that you flip your hair gets me overwhelmed,
But when you smile at the ground it ain't hard to tell,
You don't know,
oh, oh,
You don't know you're beautiful

Baby, you light up my world like nobody else,
The way that you flip your hair gets me overwhelmed,
But when you smile at the ground it ain't hard to tell,
You don't know, you don't know you're beautiful,
If only you saw what I can see,
You'll understand why I want you so desperately,
Right now I'm looking at you and I can't believe,
You don't know, oh, oh
You don't know you're beautiful,
oh, oh, oh
You don't know you're beautiful,
oh, oh, oh
That's what makes you beautiful

gagaslilmonsteruk kullanıcısı tarafından Cum, 25/11/2011 - 12:46 tarihinde eklendi
See video
Try to align
Farsça translation

همین تو رو زیبا میکنه

تو متزلزلی
نمیدونم چرا؟
هر بار که از در بیرون میای همه ی سرها به طرف تو برمیگردند
به آرایش نیاز نداری
تا عیب های نداشته ی صورتت رو پنهان کنه
همین که خودت هستی کافیه

هر کسی توی این اتاق میتونه این رو ببینه
هرکسی به جز خودت

عزیزم,تو دنیای من رو جوری روشن میکنی که هیچکس نمیتونه
وقتی موهات رو اونطوری حرکت میدی من مضمحل میشم
اما گفتنش سخت نیست,وقتی که سرت پایینه و لبخند میزنی
نمیدونی,نمیدونی که چقدر زیبایی
اگه میتونستی چیزی رو که من میبینم ببینی
میفهمیدی که چرا تا این حد خاطرخواهت هستم
همین حالا دارم بهت نگاه میکنم و باورم نمیشه
نمیدونی اوه اوه
نمیدونی که چقدر زیبایی
اوه اوه
همین تو رو زیبا میکنه

پس زودباش
دچار سو تفاهم شدی
برای اینکه ثابت کنم حق با منه,توی یه ترانه ازش حرف زدم
نمیدونم چرا
اینقدر خجالتی هستی
و وقتی به چشمهات نگاه میکنیم روت رو بر میگردونی

هر کسی توی این اتاق میتونه این رو ببینه
هرکسی به جز خودت

عزیزم,تو دنیای من رو جوری روشن میکنی که هیچکس نمیتونه
وقتی موهات رو اونطوری حرکت میدی من مضمحل میشم
اما گفتنش سخت نیست,وقتی که سرت پایینه و لبخند میزنی
نمیدونی,نمیدونی که چقدر زیبایی
اگه میتونستی چیزی رو که من میبینم ببینی
میفهمیدی که چرا تا این حد خاطرخواهت هستم
همین حالا دارم بهت نگاه میکنم و باورم نمیشه
نمیدونی اوه اوه
نمیدونی که چقدر زیبایی
اوه اوه
همین تو رو زیبا میکنه

نا نا نا نا نا نا نااااااااا نا نا
نا نا نا نا نا نا
نا نا نا نا نا نا نااااااااا نا نا
نا نا نا نا نا نا

عزیزم,تو دنیای من رو جوری روشن میکنی که هیچکس نمیتونه
وقتی موهات رو اونطوری حرکت میدی من مضمحل میشم
اما گفتنش سخت نیست,وقتی که سرت پایینه و لبخند میزنی
نمیدونی
اوه اوه
نمیدونی که چقدر زیبایی

عزیزم,تو دنیای من رو جوری روشن میکنی که هیچکس نمیتونه
وقتی موهات رو اونطوری حرکت میدی من مضمحل میشم
اما گفتنش سخت نیست,وقتی که سرت پایینه و لبخند میزنی
نمیدونی,نمیدونی که چقدر زیبایی
اگه میتونستی چیزی رو که من میبینم ببینی
میفهمیدی که چرا تا این حد خاطرخواهت هستم
همین حالا دارم بهت نگاه میکنم و باورم نمیشه
نمیدونی اوه اوه
نمیدونی که چقدر زیبایی
اوه اوه
نمیدونی که چقدر زیبایی
اوه اوه
همین تو رو زیبا میکنه

minuch kullanıcısı tarafından Perş, 17/05/2012 - 11:03 tarihinde eklendi
14 teşekkür aldı
KullanıcıTime ago
edris10003 yıl 28 hafta
Guests thanked 13 times
KullanıcıGönderildiği tarih
edris10003 yıl 28 hafta
5
Yorumlar