گریھ نخواھم کرد

Турецька

Ağlamayacağım

 

Git istersen bana ne, Bunlar artık bahane
Senle her şey şahane olabilirdi
Bir sorsana kalbine Sevgi çok bol dese de
Aynısından bir tane bulabildin mi
Bu yalan aşk oyununda doktorların yorumuyla
Ben gözyaşı sorunuma son verdim
Ağlamayacağım, ağlamayacağım

Beklediğin bu bunu yapmayacağım
Belki zor gelecek ama karşına geçip de
Hüngür, hüngür bir daha hiç ağlamayacağım
Ağlamayacağım, ağlamayacağım

İstediğin bu bunu yapmayacağım
Belki zor gelecek ama karşına geçip de
Hüngür, hüngür bir daha hiç ağlamayacağım
Doğrusu bu belki de
Yaşa kendi kendine

Mutluyduk ya daha ne olabilirdi
Bir sorsana kalbine Sevgi çok bol dese de
Aynısından bir tane bulabildin mi
Bu yalan aşk oyununda doktorların yorumuyla
Ben gözyaşı sorunuma son verdim
Hiç kimse için bir daha
Ağlamayacağım

Розміщено arazurm, Чтв, 09/02/2012 - 06:06
 Вирівняти
Перська

گریھ نخواھم کرد

Версії: #1#2

اگه میخوای برو به من چه ، اینھا دیگه ھمش بھونه ھست
با تو ھمھ چیز می تونست فوق العاده باشھ
از قلبت بپرس ، اگھ بگھ دوست داشتن زیاده
ھمانند اون یک دونھ تونستی پیدا کنی
در این بازی دروغ عشق ، بھ نظر پزشکان
من بھ مشکل اشک چشمان پایان بخشیدم
گریھ نخواھم کرد ، گریھ نخواھم کرد

تو منتظر این ھستی ، من این رو انجام نخواھم داد
شاید یکمی مشکل باشھ ، اما
اما در مقابلت ظاھر شده و ھق ھق
یک بار دیگھ اصلا گریھ نخواھم کرد
گریھ نخواھم کرد ، گریھ نخواھم کرد
تو این رو می خوای ، این کارو نخواھم کرد
شاید یکمی مشکل باشھ اما
اما در مقابلت ظاھر شده و ھق ھق
یک بار دیگھ ھیچوقت گریھ نخواھم کرد

شایدم درستش اینھ ، واسھ خودت زندگی کن
خوشحال بودیم ، بیش از این چی میتونست باشھ
از قلبت بپرس ، اگھ بگھ دوست داشتن زیادهھمانند اون یک دونھ تونستی پیدا کنی
در این بازی دروغ عشق ، بھ نظر پزشکان
من بھ مشکل اشک چشمان پایان بخشیدم
گریھ نخواھم کرد ، گریھ نخواھم کرد

تو منتظر این بودی ، این کارو انجام نخواھم داد
شاید ھم یکمی سخت باشھ اما
اما در مقابلت ظاھر شده و ھق ھق
یکبار دیگھ ھیچوقت گریھ نخواھم کرد
گریھ نخواھم کرد ، گریھ نخواھم کرد
تو این رو می خوای ، این کارو انجام نخواھم داد
شاید یکمی سخت باشھ اما
اما در مقابلت ظاھر شده و ھق ھق
یکبار دیگھ ھیچوقت گریھ نخواھم کرد
واسھ ھیچ کسی یکبار دیگھ گریھ نخواھم کرد

Розміщено Hadis, Птн, 10/02/2012 - 06:50
подякували 15 разів
Guests thanked 15 times
Коментарі